AU­DI A6 UL­TRA

Top Gear - - NA CESTI - SAM PHI­LIP

1968cm3, 4-cil. tur­bo di­zel, 190KS, 400Nm 4,4l/100km, 114g/km CO2 0–100km/ h 8,2s, 232km/ h 1625kg 402.064 kn

UL­TRA. ZA­NE­MA­RI­TE LI NO­GO­MET­NE na­vi­jač­ke sku­pi­ne, taj se na­ziv či­ni vr­lo do­brim, zar ne? To je na­ziv ko­ji uka­zu­je na ve­li­ku sna­gu i ma­lu ma­su te, mo­žda, na glat­ke i ljep­lji­ve gu­me i za­štit­ni ka­vez. No ov­dje to ni­je slu­čaj. A6 Ul­tra za­pra­vo je naj­e­ko­no­mič­ni­ji Au­di­jev di­ze­laš se­ri­je A6 ko­ji je oprem­ljen dvo­li­tre­nim tur­bo­di­zel­skim mo­to­rom ko­ji ra­zvi­ja 190 KS dok mu je služ­be­na pro­sječ­na po­troš­nja oko 4,4 l/100 km, a emi­si­ja CO2 114 g/km.

No zna­te što? Prem­da je A6 Ul­tra da­le­ko od pra­vog smis­la ri­je­či “ul­tra”, vr­lo je do­bar, i prem­da ne­će­te uži­va­ti u ce­re­ku svaki put kad pri­tis­ne­te gas do kra­ja, mo­tor je i vi­še ne­go spo­so­ban pre­ni­je­ti obi­lje sna­ge niz okret­ni mo­ment. Na­rav­no, služ­be­nu po­troš­nju ne­će­te ni­kad us­pje­ti pos­ti­ći, osim ako pri­tiš­će­te gas sva­kih 20 minuta u vož­nji, ali pro­sječ­na po­troš­nja od 5,6 l/100 km vr­lo je iz­ve­di­va i hva­le­vri­jed­na za ta­ko ve­li­ku li­mu­zi­nu.

Au­di je is­prav­no za­klju­čio da se oni ko­ji že­le eko­no­mič­nu ve­li­ku li­mu­zi­nu ne­će pre­vi­še op­te­re­ći­va­ti uprav­lja­njem, pa je gle­de uprav­lja­nja Ul­tra po­pri­lič­no so­li­dan, da ne ka­že­mo trom. Is­kre­no, to nam je do­bro­doš­lo olak­ša­nje jer sport­ski Audi­ji ne­ri­jet­ko su nam se či­ni­li ma­lo ne­po­ve­za­nim, no A6 Ul­tra je vr­lo do­bro us­kla­đen i svr­si­sho­dan. Još da su mu na­ziv bo­lje po­go­di­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.