UNU­TRAŠ­NJOST

Top Gear - - NA CESTI -

IZ­GLED/FUNK­CI­JA

Uprav­ljač je vr­lo de­beo i ima iz­ra­že­ne kon­tu­re. Da bu­de­mo is­kre­ni, na­ma ovo iz­gle­da pre­tje­ra­no

DO­BRO DR­ŽE

No­va sje­da­la su kom­for­ni­ja na du­žim

pu­to­va­nji­ma ali sve­jed­no do­bro dr­že

NE­MA ‘RACE’

Ma­net­ti­no pre­ki­dač s tri

po­zi­ci­je – Com­fort, Sport i ESC off. Dru­gi

Fer­ra­ri­ji ima­ju i Race

KA­MO SAD?

Ka­da je uprav­ljač okre­nut pre­ki­da­či za

žmi­gav­ce su pre­okre­nu­ti. Glu­po

TOPLES

Pre­ki­dač za spu­šta­nje kro­va po­sao obav­lja za 14 se­kun­di. Is­to ta­ko

br­zo ga i di­že

DR­ŽAČ ZA BO­CE

Ko­ris­no mjes­to za od­la­ga­nje sit­ni­ca,

do­dat­na su u sre­diš­njem nas­lo­nu

SCREEN TEST

No­vi zas­lon osjet­ljiv na

do­dir tre­ba stal­no bri­sa­nje, usko­ro do­bi­va

Apple CarPlay

INS­TRU­MENT

Tur­bo in­di­ka­tor pri­ka­zu­je pri­ti­sak no pot­pu­no je ne­vid­ljiv na

ja­kom sun­cu

1 2 3 4 5 6 7 8

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.