SU­SRET TR­KA­ČA

Uzmite obi­čan kom­pakt, ugra­di­te slick gu­me, kri­la i stav i upu­ti­te se pre­ma sta­zi. Is­to je pri­mje­nji­vo i na ka­ra­va­ne

Top Gear - - TJEDAN BRZINE -

S tvar­nost se ne­kad per­verz­no po­igra na­šim Tjed­nom br­zi­ne. Mis­lim, ne sa­mo da ov­dje ima­mo i P1 i 918 na ne­ko­li­ko da­na, ne­go i ci­je­lu to­uring mom­čad par­ki­ra­nu da­lje niz rav­ni­nu uz bok­so­ve. Ta mom­čad ima pri­je­nos­na ra­ču­na­la i zrač­ne di­za­li­ce, gu­me raz­nih di­men­zi­ja i per­for­man­si, iz­gla­ča­ne tr­ka­će odo­re i pri­ča o raz­mon­ti­ra­va­nju i raz­li­či­tim pos­ta­va­ma. Ri­ječ je o eki­pi mom­ča­di Honda Yu­asa Ra­cing ko­ja je osvo­ji­la 22 nas­lo­va pr­va­ka BTCC-a. Me­đu nji­ma je i Matt Ne­al, kao i nje­gov auto­mo­bil, a ri­ječ je o ka­ra­va­nu. Ka­kav kralj! Kao da to ni­je bi­lo do­volj­no, uz ka­ra­van je par­ki­ran tu­ni­ra­ni Se­at Le­on Cup Ra­cer. Je­dan ta­kav model sta­jat će vas oko 95.000 €, a kad bis­te još to­li­ko utro­ši­li u nje­ga i da­lje ne vje­ru­jem da bis­te ga us­pje­li ho­mo­lo­gi­ra­ti. SE­AT na­vo­di da 30 pos­to tog mo­de­la či­ne di­je­lo­vi iz ces­tov­ne ina­či­ce, no je­di­no što ras­poz­na­jem je ru­či­ca mje­nja­ča s dvos­tru­kom spoj­kom ko­ja iz­gle­da za­bri­nja­va­ju­će ne­prik­lad­no za os­ta­tak vo­zi­la. Ta­ko­đer mi se či­ni čud­nim što su go­to­vo svi auto­mo­bi­li u bok­so­vi­ma snaž­ni­ji od ova dva, što će kas­ni­je i do­ka­za­ti u us­po­red­nom tes­tu ubr­za­nja. No u za­vo­ji­ma pri­ča je po­sve druk­či­ja. Na­ime, je­dan od ova dva mo­de­la u za­vo­ji­ma se

po­na­ša ka­ko se to­uring auto­mo­bil i tre­ba ponašati, a dru­gi ne. Je­di­no pre­dvi­di­vo gle­de tog auto­mo­bi­la nje­go­va je ne­pre­dvi­di­vost.

Sjeo sam u Le­on, či­ju unu­traš­njost kra­si po­ka­zi­vač omje­ra kočenja spri­je­da:stra­ga, ne­ko­li­ko pre­ki­da­ča za pa­lje­nje i puno gum­ba na uprav­lja­ču. Je­di­ni ko­ji mi tre­ba slu­ži za uklju­či­va­nje i is­klju­či­va­nje ven­ti­la­to­ra u ka­bi­ni jer vru­ći­na je u tr­ka­ćim auto­mo­bi­li­ma kat­kad nes­nos­na. Le­on ima 330 KS, što zna­či da pred­nji ko­ta­či mo­ra­ju obuz­da­ti mno­go sna­ge, no pri­je­nos sna­ge obuz­dan je blo­ki­ra­ju­ćim di­fe­ren­ci­ja­lom, ve­ćim raz­ma­kom me­đu ko­ta­či­ma i slick gu­ma­ma. Re­van i ugla­đen i iz­vr­s­nog pri­anja­nja, Le­on vam omo­gu­ću­je da osje­ti­te is­tin­ski osje­ćaj vož­nje utr­ka, a da vas pri­tom ne zas­tra­ši. Toč­ni­je, ma­lo vas zas­tra­ši, čak i kad su straž­nje gu­me po­sve za­gri­ja­ne sklo­ne su pre­uprav­lja­nju ako usred za­vo­ja po­pus­ti­te ma­lo gas, a i mje­njač s dvos­tru­kom spoj­kom je ma­lo pre­nje­žan.

No sve je vr­lo do­bro obuz­da­no i poz­na­ti dvo­li­tre­ni mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem učin­ko­vi­to pre­no­si­ti sna­gu, koč­ni­ce su vr­lo do­bre, a i pred­nji nam je raz­djel­nik ne­ko­li­ko pu­ta po­lju­bio asfalt u ne­ko­li­ko zez­nu­ti­jih za­vo­ja. Me­đu­tim, kao i svi naj­bo­lji tr­ka­ći mo­de­li, Le­on se pok­va­rio kad smo ga spo­ro vo­zi­li za po­tre­be fo­to­gra­fi­ra­nja. Slje­de­ći je dan sti­gao ne­ki lik s pri­je­nos­nim ra­ču­na­lom i ot­krio da je mo­tor rik­nuo. Na­ža­lost, ni­smo mu us­pje­li iz­mje­ri­ti vri­je­me kru­ga, što je pra­va šte­ta jer sam uvje­ren da bi bio br­ži od Ne­alo­vog tr­ka­ćeg auto­mo­bi­la. Od­nos­no, bio bi br­ži da sam ga ja vo­zio. Us­to, ovo je pra­vi Ne­alov tr­ka­ći auto­mo­bil, a ne ne­ki ra­zvoj­ni model i sam iz­la­zak na sta­zu obu­hva­ća vi­še pri­pre­me. Na­ime, Matt ga pr­vo mo­ra za­gri­ja­ti i omek­ša­ti no­vi set gu­ma. Ti­je­kom nje­go­va za­gri­ja­va­nja ja sam za­vr­šio na krat­koj obu­ci, na ko­joj sam saz­nao da Ci­vic ima vr­lo ak­ti­van pred­nji di­fe­ren­ci­jal te da ne smi­jem prč­ka­ti po gum­bi­ma i da su in­že­nje­ri i me­ha­ni­ča­ri oprez­ni­ji od me­ne. Na­ime, tra­ži­li su da odje­nem tr­ka­će odi­je­lo, no je­di­no dos­tup­no bi­lo je Mat­to­vo jer ne­ma šan­se da bi Stig ski­nuo svo­je. Ali Matt je vi­sok 198 cm pa u nje­go­vu odi­je­lu iz­gle­dam po­put kla­una. No za­bo­li me jer usko­ro ću pro­vo­za­ti BTCC auto­mo­bil s po­go­nom na pred­njim ko­ta­či­ma, a ako je taj auto­mo­bil jed­nos­ta­van za vo­zi­ti kao i Le­on, ovo će bi­ti šet­nja par­kom.

Maj­ko Bož­ja! Pr­vi za­voj i straž­nji mi se kraj snaž­no za­nio - oči­to straž­nje gu­me ni­su uop­će za­gri­ja­ne. U dru­gom za­vo­ju skre­ćem uprav­ljač u jed­nom smje­ru, no kad sam po­nov­no pri­tis­nuo gas, auto­mo­bil je kre­nuo u po­sve su­prot­nom smje­ru. U tre­ćem za­vo­ju skre­ćem uprav­ljač, ni­šta se ne do­ga­đa pa poč­nem pa­ni­ča­ri­ti i ja­če skre­ta­ti uprav­ljač i u jed­nom mi je tre­nut­ku pred­nji kraj pres­naž­no uhva­tio pod­lo­gu i po­nov­no za­nio straž­nji kraj. Če­t­vr­ti za­voj bio je oštar i strm i pres­li­ka pr­vog za­vo­ja. Pe­ti je vr­lo br­zi li­je­vi za­voj ko­ji se otva­ra pre­ma rav­ni­ci, ali bio sam ta­ko usran zbog pri­jaš­njeg is­kus­tva da bih vje­ro­jat­no u Ca­ter­ha­mu br­že ule­tio u nje­ga.

Oči­to se mno­go to­ga zbi­va u auto­mo­bi­lu, a glav­ni su kriv­ci to­me tem­pe­ra­tu­ra gu­ma, smi­ješ­no po­kre­tan straž­nji kraj te pred­nji di­fe­ren­ci­jal ko­ji je pre­in­te­li­gen­tan za svo­je do­bro. Za­pa­njen sam ka­ko br­zo tem­pe­ra­tu­ra gu­ma ras­te pa je dru­gi krug mno­go smi­re­ni­ji. No što ga snaž­ni­je tje­ram, to je straž­nji kraj sve agre­siv­ni­ji, a di­fe­ren­ci­jal za­pos­le­ni­ji. Znam mno­go na­či­na za us­mje­ra­va­nje auto­mo­bi­la, a sa­mo je­dan obu­hva­ća uprav­ljač. To, di­fe­ren­ci­jal, straž­nji kraj i koč­ni­ce mo­gu se ra­bi­ti u bi­lo ko­joj kom­bi­na­ci­ji ko­ju po­že­li­te, i to is­to­dob­no - mul­ti­ta­sking mi ni­kad ni­je ležao. Sve utje­če na pu­ta­nju auto­mo­bi­la i imam do­jam da ni u je­dan za­voj ne us­pi­je­vam ule­tje­ti na is­ti na­čin kao i u pret­hod­nom kru­gu. S vre­me­nom us­pi­je­vam sve urav­no­te­ži­ti, no ako me ovaj Ci­vic iče­mu po­du­čio, on­da je to spoz­na­ja ko­li­ko je smi­ješ­no mu­ko­tr­p­no po­de­si­ti to­uring auto­mo­bil da ju­ri br­zo. Na­kon još ne­ko­li­ko kru­go­va, od­lu­čio sam da bi bi­lo od­lič­no pro­ves­ti još ne­ko­li­ko da­na u ovom auto­mo­bi­lu jer je ne­vje­ro­jat­no slo­žen za br­zu vož­nju. Po­ma­lo na­lik na P1. Mo­je po­ima­nje stvar­nos­ti

po­nov­no je po­re­me­će­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.