PRIJESTOLONASLJEDNIK

12C je mr­tav. Ovo je 650S i pred­stav­lja sve ono što je nje­gov pret­hod­nik tre­bao bi­ti ot­po­čet­ka

Top Gear - - TJEDAN BRZINE - NA­PI­SAO: TOM FORD / FO­TO­GRA­FI­JE: ROWAN HORNCASTLE

U ide­al­nim uvje­ti­ma, kad se upoz­na­je­te s no­vom sta­zom, pr­vo u sla­bi­jem auto­mo­bi­lu odve­ze­te ne­ko­li­ko kru­go­va i po­ku­ša­va­te za­pam­ti­ti raz­ne za­vo­je, pri­je­vo­je i ne­rav­ni­ne ka­ko bi vaš mo­zak mo­gao obra­di­ti sve te no­ve in­for­ma­ci­je, a ne da je stal­no op­te­re­ćen bor­bom za go­li ži­vot dok ju­ri­te sta­zom. Naj­bo­lji vo­za­či F1 sta­zom se pr­vo vo­ze na bi­cik­li­ma ili slič­nim vo­zi­li­ma, ili ni­žu vir­tu­al­ni krug za kru­gom uča­hu­re­ni u do­sad­nim si­mu­la­to­ri­ma vož­nje. Ka­ko ni­sam ni vo­zač F1 ni pre­vi­še ra­zu­man, od­lu­čio sam se upoz­na­ti s tr­ka­ćom sta­zom Cas­tel­lolí u no­vom McLa­re­nu 650S, mo­de­lu s 650 KS ko­je ra­zvi­ja mo­tor smje­šten u sre­di­ni i ko­ji ima po­gon na straž­nje ko­ta­če. “Pre­ži­vi ili oti­đi kući”, od­zva­nja mi neg­dje u pri­moz­gu, prem­da smo mi tu iz­ja­vu do­pu­ni­li: “na kro­vu ili u pla­me­nu, ako je to po­treb­no”.

Ovaj model ni­je ta­ko “spa­ljen” kao što se či­ni jer je, u os­no­vi, 650S uve­li­ke sli­čan pret­hod­ni­ku, od­nos­no ima is­ti 3.8-li­tre­ni mo­tor s dva tur­bo­pu­nja­ča, ali ov­dje je tu­ni­ran da ra­zvi­ja 25 KS i 50 Nm vi­še, is­tu Mo­no­cell školj­ku od ug­lji­ko­vih vla­ka­na, što po­jed­nos­tav­lju­je rad je­dins­tve­nom ovje­su. Što­vi­še, je­di­no što od­mah pri­mi­je­ti­te je pred­nji kraj ko­ji sli­či onom na P1 i ne­ke sit­ne po­je­di­nos­ti. Ukrat­ko, ovaj nam auto­mo­bil ni­je stran.

Ka­ko smo bi­li u kri­vu. Dok smo sa 650S iz­la­zi­li iz bok­sa, 678 Nm mo­men­ta ga je po­tis­nu­lo pre­ma pr­vom za­vo­ju kao da je pri­č­vr­š­ćen za onaj sus­tav za ka­ta­pul­ti­ra­nje mlaž­nja­ka s no­sa­ča avi­ona. Za­mjet­no je br­ži od 12C, po­se­bi­ce u sred­njem ras­po­nu okre­ta­ja te nam se či­ni rev­ni­jim. McLa­ren na­vo­di da model Spi­der od 0–200 km/h ubr­za­va za 8,4 s, ali to nam se či­ni po­ma­lo kon­zer­va­tiv­nim jer pre­ma na­šim mje­re­nji­ma, 650S do 97 km/h po­ju­ri za 3 s, a do 161 km/h za 6 se­kun­di. Opa­ko br­zo.

Uli­je­ćem u pr­vi des­ni za­voj i 650S us­po­ra­va mo­ment si­le pu­tem sad stan­dard­nog di­je­la opre­me - kar­bo nsko­ke­ra­mič­kih koč­ni­ca ko­je su smi­ješ­no učin­ko­vi­te, ali i ko­je će vas za­li­je­pi­ti za vje­tro­bran. Što­vi­še, u slje­de­ćih ne­ko­li­ko kru­go­va pos­ta­je mi jasno da je 650S u sva­kom as­pek­tu bo­lji od 12C. Uprav­ljač je do­ra­đen pa je sad osjet­lji­vi­ji, op­te­re­će­ni­ji i bo­lje pre­no­si po­vrat­ne in­for­ma­ci­je, čak i pri pre­la­sku pre­ko rub­nja­ka i pri­je­vo­ja ko­ji bi ga tre­ba­li ma­lo iz­ba­ci­ti iz rav­no­te­že. Opru­ge su tvr­đe za 22 pos­to spri­je­da, od­nos­no 37 pos­to stra­ga, dok su amor­ti­ze­ri mo­de­li­ra­ni pre­ma oni­ma na P1, no stla­či­va­nje i od­bi­ja­nje sad su ta­ko do­bro odre­đe­ni da dr­že 650S smi­re­nim čak i na naj­ve­ćim ru­pa­ma. Us­to, i bo­lje se gla­sa - hra­pa­vi­je i spe­ci­fič­ni­je za mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem, ali i grub­lje, a ako ga tje­ra­te na gra­ni­ca­ma u na­či­nu ra­da Track, elek­tro­ni­ka vam omo­gu­ću­je po­pri­lič­na drif­ta­nja pri­je ne­go se uklju­či. No imaj­te na umu da će, ako is­klju­či­te elek­tro­ni­ku kao što ste mo­gli u 12C, vož­nja i da­lje bi­ti vr­lo zah­tjev­na.

Is­kre­no? Da je McLa­ren pred­sta­vio ovaj model umjes­to 12C, Fer­ra­ri­je­vi in­že­nje­ri vje­ro­jat­no bi gu­bi­li san una­zad dvi­je go­di­ne. No naj­važ­ni­ja stvar gle­de 650S ni­je nje­go­va mu­nje­vi­tost ili fantastična koč­na si­la, ne­go po­vje­re­nje, jer se mo­že­te po­uz­da­ti da će uči­ni­ti toč­no ono što od nje­ga tra­ži­te. 650S je vo­zač­ki auto­mo­bil vi­še ne­go ikad, ali još uvi­jek pru­ža uz­bu­đe­nje čak i ako vaš stil vož­nje pod­sje­ća na Sti­gov. Ali da­le­ko je naj­bit­ni­je što je uz­ne­mi­ru­ju­će brz, a to je sve što bis­te ikad mo­gli po­že­lje­ti od McLa­re­no­va ces­tov­na auto­mo­bi­la. Me­đu­tim, ima je­dan pro­blem i taj pro­blem vi­ri na dru­gom kra­ju bok­se­va, gdje nje­go­va lju­bi­čas­ta ka­ro­se­ri­ja is­kriv­lju­je pros­tor­no-vre­men­ski kon­ti­nu­um. Taj se pro­blem zo­ve P1 i on ne­će do­zvo­li­ti da ga se za­ne­ma­ri.

NOS U STI­LU P-1 OSI­GU­RA­VA BO­LJI PO­TI­SAK. DO­BRO

STRAŽ­NJI SPOJLER DJE­LU­JE KAO ZRAČ­NA KOČ­NI­CA AKO ZA­TRE­BA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.