MOD­NI NO­VI­TE­TI, KAM­PA­NJE, KO­LEK­CI­JE...

Ma­li tri­ko­vi La­re Sto­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Naš brand ne po­či­va

na tren­du ili modnom eks­pe­ri­men­ti­ra

nju već na in­di­vi­du­al­noj funk­ci­onal­nost i. Po­se­ban fo­kus

uvi­jek je na ma­te­ri­ja­li­ma ko­ji

mo­ra­ju bi­ti vi­so­ko kva­li­tet­ni - iz­ja­vi­la je Ljup­ka Go­jić

Mi­kić La­ra Sto­ne jed­na je od naj­us­pješ­ni­jih ma­ne­ken­ki i mo­de­la da­naš­nji­ce, no kad su u pi­ta­nju šmin­ka­nje i fri­zu­ra, ova ljepotica dr­ži se jed­nos­tav­ne for­mu­le. “Stvar­no vo­lim ka­ko iz­gle­da­ju jar­ki ru­že­vi, ali zna­lo mi se do­go­di­ti da sta­vim kri­ča­vo ro­zi ruž i dvi­je mi­nu­te pos­li­je ga imam po zu­bi­ma, ru­ka­ma, obra­zi­ma i svu­da po ku­ći! Kad ne ra­dim stav­ljam sa­mo ma­ska­ru i ma­lo ko­rek­to­ra, even­tu­al­no smo­key eyes kad se

mo­ram sre­di­ti!”, ot­kri­la je svoj be­auty ri­tu­al.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.