MI­SSO­NI NAD­MA­ŠIO VER­SA­CE!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Iako nas po­s­ljed­njih da­na za­tr­pa­va­ju in­for­ma­ci­je o ne­vje­ro­jat­nim gu­žva­ma na pred­stav­lja­nji­ma ko­lek­ci­je Ver­sa­cea za H&M, či­ni se ka­ko Do­na­tel­la ipak ni­je odu­še­vi­la kup­ce. Na­ime, ko­lek­ci­ja Mi­sso­ni­ja za Tar­get da­le­ko se bo­lje pro­da­je na ebayu, čak i sko­ro dva mje­se­ca na­kon pred­stav­lja­nja. Nor­mal­no je da di­zaj­ner­ske ko­lek­ci­je za jef­ti­ni­je bren­do­ve bu­du ras­pro­da­ne i usko­ro se po­ja­ve na ebayu po mno­go vi­šim ci­je­na­ma, no po­ka­za­lo se da je Mi­sso­ni kup­ci­ma mno­go priv­lač­ni­ji. Iako je Ver­sa­ce for H&M vr­lo ša­re­na i uoč­lji­va, kup­ci, či­ni se, vi­še vo­le do­bru sta­ru Mi­sso­ni kla­si­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.