KRE­ATIV­CI za­uzi­ma­ju grad

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Tre­ći po re­du sa­jam mo­de Fa­shi­on.hr In­dus­tri­ja powe­red by Perwoll odr­žat će se od 11. do 13. svib­nja na Tr­gu ba­na Jo­si­pa Je­la­či­ća u Za­gre­bu. Cen­tar me­tro­po­le na tri da­na pre­uzet će ulo­gu cen­tra re­gi­onal­nih mod­nih zbi­va­nja, a svi mod­ni za­ljub­lje­ni­ci uži­va­ti će u auten­tič­nom mod­nom gra­du – Fa­shi­on City in the City. Bo­ga­ta po­nu­da mod­nih no­vi­te­ta re­no­mi­ra­nih mod­nih bran­do­va, atrak­tiv­ne ko­lek­ci­je do­ma­ćih i ino­zem­nih mod­nih di­zaj­ne­ra, kao i ori­gi­nal­ni mod­ni pro­izvo­di kre­ati­va­ca či­je vri­je­me tek do­la­zi, sa­mo su dio bo­ga­tog mod­nog

sa­dr­ža­ja ko­ji se oče­ku­je u svib­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.