NA­PI­SA­LA ODA­BRA­LI FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS - Mi­la Vran­čić Re­uters, Ar­hi­va VL

MOD­NI FO­KUS Ri­jet­ko što naj­av­lju­je pro­lje­će po­put bo­gat­stva i ša­re­ni­la na lo­kal­nim tr­ž­ni­ca­ma - od svih bo­ja i obli­ka cvi­je­ća do svje­žeg vo­ća i po­vr­ća, pro­lje­će svo­je pr­ve tra­go­ve po­ka­zu­je upra­vo na pja­ci, pla­cu ili pa­za­ru. Šet­nja me­đu kr­ca­tim štan­do­vi­ma pra­vo je vre­lo in­s­pi­ra­ci­je, i to ne sa­mo za obi­telj­ski ru­čak, već i za po­ne­ki mod­ni eks­pe­ri­ment. Treš­nje i ja­go­de po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko se­zo­na po­la­ko, ali si­gur­no su se uvuk­le na po­zi­ci­ju jed­nog od naj­po­pu­lar­ni­jih uzo­ra­ka (ovo mo­že­mo za­hva­li­ti ve­li­kom po­vrat­ku pin-up lo­oka), a ove se­zo­ne pri­dru­žu­ju im se agru­mi, ana­na­si, ali i ne­ki ne­oče­ki­va­ni mo­ti­vi po­put pa­pri­ka i fe­fe­ro­na. Još u ko­lek­ci­ji za pro­lje­će i lje­to 2011. Stel­la Mccart­ney uve­la je print agru­ma, a nje­zi­ne kre­aci­je po­su­te li­mu­ni­ma i na­ran­ča­ma do­is­ta su sa­vr­še­ni uvod u no­vo go­diš­nje do­ba. S vo­ćem se po­igra­la i Mi­uc­ci­ja Pra­da iste se­zo­ne, uba­civ­ši u svo­ju pro­ljet­nu ko­lek­ci­ju mo­ti­ve ba­na­na. Ove go­di­ne po in­s­pi­ra­ci­ju su na tr­ž­ni­cu otiš­li Dol­ce & Gab­ba­na, Mos­c­hi­no (ko­ji je svo­ju kli­jen­ti­cu pre­tvo­rio u pra­vu ma­lu ja­go­du), te di­zaj­ner­ski duo Ro­dar­te. Cvi­je­će je i da­lje os­ta­lo jed­no od glav­nih mo­ti­va za pro­ljet­ne i ljet­ne kre­aci­je, a ako vam ne pa­še no­si­ti ovak­ve de­ta­lje na odje­ći, u po­nu­di je i od­li­čan ac­ce­sso­ire!

Silikonska zdje­la za vo­će Dropp, di­zajn Ni­els Römer za Me­nu, 440 kn, Bocon­cept Pr­sten u obli­ku treš­nji s cir­ko­ni­ma, Fun­ky Fish, 16 kn Ko­šu­lja bez ru­ka­va s prin­tom ana­na­sa, New Yor­ker, 119 kn Ba­le­rin­ke s otvo­re­nim pr­sti­ma, Pro­mod, 249 kn

Ves­ta s prin­tom tre­ša­nja, Ger­ry We­ber, Pe­ek & Clop­pen­burg, 529 kn

Na­ruk­vi­ca od ša­re­nih per­li­ca, Al­do, 115 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.