Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i zanimljivosti pra­ti­te na na­šoj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na fa­ce­bo­ok.com/vma­ga­zin. hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Di­va brit­so­ula Es­tel­le, poz­na­ta po su­rad­nja­ma s Kanye­om Wes­tom na pje­smi Ame­ri­can Boy, te Da­vi­dom Gu­et­tom na One Lo­ve, 9. svib­nja do­la­zi u ljub­ljan­sko Ki­no Ši­ška. Es­tel­le do­la­zi u ok­vi­ru tur­ne­je All of me, ko­jom pje­va­či­ca na­gra­đe­na Gram­myjem pred­stav­lja tre­ći al­bum. Ame­rič­ka komedija/dra­ma Po­čet­ni­ci o za­mr­še­nim obi­telj­skim od­no­si­ma do­no­si iz­vr­s­nu ulo­gu Chris­top­he­ra Plum­me­ra na­gra­đe­nu Os­ca­rom, a nje­go­vog mla­dog lju­bav­ni­ka glu­mi Go­ran Viš­njić. Film mo­že­te po­gle­da­ti u Ci­nes­ta­ru Bra­ni­mir Cen­tar u sklo­pu ppg pro­gra­ma Ci­ne­fest.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.