Mo­da je ja­ko

Tri­de­set­dvo­go­diš­nja Pe­ony Lim ni­je još jed­na u mo­ru mod­nih blo­ge­ri­ca - osim onli­ne tr­go­vi­ne, ba­vi se i mod­nim kon­zal­tin­gom, a svo­ju in­s­pi­ra­ci­ju pro­na­la­zi u umjet­nič­kim re­mek-dje­li­ma Gus­ta­va Klim­ta i re­ne­san­se

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko ODA­BRAO Oli­ver Ju­la­rić FO­TO­GRA­FI­JE Želj­ko Lu­ku­nić/pixsell, Get­ty/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Pe­ony Lim ni­je po­put ve­ći­ne mod­nih blo­ge­ri­ca, ko­je čak i ve­te­ran stre­et style fo­to­gra­fi­je, Scott Sc­hu­man (The Sar­to­ri­alist) sma­tra do­sad­ni­ma. Nje­zi­na gar­de­ro­ba pu­na je vintage Her­mes ko­ma­da i Cha­ne­la, a svo­ju mod­nu in­s­pi­ra­ci­ju na­la­zi na druk­či­jim mjes­ti­ma od svo­jih ko­le­gi­ca. Na­kon što je za­vr­ši­la te­čaj za mod­nu pro­mo­ci­ju na lon­don­skom Uni­ver­sity of the Arts, Pe­ony je upi­sa­la po­vi­jest umjet­nos­ti na Co­ur­ta­ul­du - i

‘Pen­cil’ suk­nja, Man­go, 229 kn

San­da­le, Buf­fa­lo, Tran­s­port Fo­otwe­ar, 1240 kn Sa­ko, Ann Christine, 255 kn Na­ruk­vi­ca od bi­ser­nih per­li­ca, Ac­ce­sso­ires, 10 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.