NA­PI­SA­LA I ODABRALA

Pre­tvor­ba lep­ti­ra iz ne­ugled­ne gu­sje­ni­ce u za­div­lju­ju­će stvo­re­nje od dav­ni­na je sim­bol pro­mje­ne i pre­po­ro­da, lje­po­te i lju­ba­vi. Krh­ki i gra­ci­oz­ni le­ta­či di­zaj­ne­ri­ma su vje­čan uzor sa­vr­šens­tva!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Iva­na Vo­do­ga­žec FO­TO­GRA­FI­JE Ar­hi­va VL

Mo­tiv lep­ti­ra do­is­ta se čes­to po­jav­lju­je u mo­di i pro­dukt-di­zaj­nu, ali jed­nos­tav­no nam ne mo­že do­sa­di­ti! Ova pre­kras­na bi­ća što le­pr­ša­ju pri­ro­dom, s la­ko­ćom su osvo­ji­la i in­te­ri­je­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.