Tor­ta od ana­na­sa i va­ni­li­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

3 bje­lanj­ka 70 g še­će­ra 1 žli­či­ca pra­ška za pe­ci­vo 1 žli­či­ca octa ½ žlice ru­ma 2 žlice ulja 20 g škrob­nog braš­na (gus­ti­na) 30 g oš­trog braš­na 6 žu­ta­nja­ka 200 ml soka od ana­na­sa 800 ml mli­je­ka 3 va­ni­lin bo­ur­bon še­će­ra 180 g še­će­ra 150 g škrob­nog braš­na (gus­ti­na) 125 g mas­la­ca 1 ma­nja kon­zer­va ana­na­sa Naj­pri­je sku­haj­te kre­mu: žu­tanj­ke umu­ti­te s obje vr­ste še­će­ra. Do­daj­te sok od ana­na­sa (iz konzerve) i pro­si­ja­no škrob­no braš­no. Os­ta­tak mli­je­ka za­ku­haj­te. Kad pro­vri­je, do­daj­te ma­lo vre­log mli­je­ka žu­tanj­ci­ma i umu­ti­te pje­nja­čom. Smje­su iz­lij­te u vre­lo mli­je­ko, sma­nji­te va­tru na naj­sla­bi­je i ku­haj­te mi­je­ša­ju­ći dok ne zgus­ne po­put pu­din­ga. Uk­lo­ni­te s va­tre, po­krij­te po­vr­ši­nu kre­me pro­zir­nom fo­li­jom da se ne bi stvo­ri­la ko­ri­ca i os­ta­vi­te da se po­sve ohla­di. Za­tim kre­mu raz­ra­di­te mik­se­rom. U dru­goj po­su­di pje­nas­to iz­mik­saj­te mas­lac i sje­di­ni­te ga s kre­mom (do­bro iz­mik­saj­te). U kre­mu umi­je­šaj­te ananas na­re­zan na koc­ki­ce. Za ko­ru, iz­mik­saj­te 3 bje­lanj­ka s pr­sto­hva­tom so­li u čvrst sni­jeg, pa pos­tup­no umik­saj­te še­ćer. Do­daj­te pro­si­ja­no škrob­no braš­no, pra­šak za pe­ci­vo i oš­tro braš­no, la­ga­no iz­mik­saj­te. Ruč­no umi­je­šaj­te rum, ulje i ocat. Dno okru­glog ka­lu­pa za tor­tu pro­mje­ra 26 cm na­mas­ti­te i pre­krij­te pek-pa­pi­rom. Na to rav­no­mjer­no ras­po­re­di­te ko­ru. Pe­ci­te 10-ak min. na 160° C. Pos­tu­pak po­no­vi­te još dva­put ka­ko bis­te do­bi­li 3 ko­re. Na pla­danj za pos­lu­ži­va­nje po­lo­ži­te pr­vu ko­ru i pre­ma­ži­te je tre­ći­nom kre­me. Po­tom na is­ti na­čin do­daj­te os­ta­le dvi­je ko­re.vrh­nje iz­mik­saj­te u šlag, pa nji­me pre­ma­ži­te i ukra­si­te tor­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.