VITAPUR AK­CI­JE U CITY CEN­TE­RU EAST

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

U no­vo­tvo­re­nom City Cen­te­ru One East na Žit­nja­ku pros­tra­na tr­go­vi­na Vitapur pli­je­ni po­zor­nost svih ko­ji bri­nu o svom zdrav­lju i o zdra­vom na­či­nu spa­va­nja. Na naj­do­njoj eta­ži smjes­tio se cen­tar zdra­vog spa­va­nja ko­ji nu­di kla­sič­nu po­nu­du Vitapur i Hi­tex pro­gra­ma za spa­va­nje. Pro­daj­ne ak­ci­je kup­nju u Vi­ta­pu­ru uči­nit će još ugod­ni­jom. Tre­nu­tač­no vri­je­di ak­ci­ja za kup­nju jas­tu­ka od me­mo­rij­ske pje­ne s la­van­dom i aloa ve­rom, ko­ji­ma je ci­je­na sni­že­na za 50 pos­to. U ak­ci­ji “2 za 1” mo­že­te ku­pi­ti dva po­kri­va­ča i dva jas­tu­ka od bam­bu­sa po ci­je­ni jed­nog, a ak­cij­sku ci­je­nu ima i elek­trič­na pod­ni­ca, 90 x 200 cm, ko­joj se pri­ti­skom na da­ljin­ski uprav­ljač mo­že po­di­za­ti gor­nji i do­nji dio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.