DIMEK U VE­LI­KOM IZ­DA­NJU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Vin­di­jin po­lu­t­vr­di dim­lje­ni sir Dimek ko­ji je do sa­da bio dos­tu­pan is­klju­či­vo u pa­ki­ra­nju od 200 gra­ma, od ne­dav­no je dos­tu­pan i u va­ri­jan­ti od 1600 gra­ma. No­vo, ve­li­ko iz­da­nje Di­me­ka pri­la­go­đe­no je obi­telj­skoj kon­zu­ma­ci­ji, a u nje­go­vu od­lič­nom oku­su uži­vat će svi oni ko­ji su upoz­na­ti sa kva­li­te­tom Vin­di­ji­nih si­re­va. Dimek se od­li­ku­je pre­poz­nat­lji­vom zlat­no­žu­tom bo­jom, a os­no­vu ove dimljene de­li­ci­je či­ni Eda­mac, još je­dan u pa­le­ti ukus­nih Vin­di­ji­nih po­lu­t­vr­dih si­re­va. Spe­ci­fi­čan okus i mi­ris Di­me­ka re­zul­tat je dim­lje­nja pri­rod­nim bu­ko­vim di­mom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.