Za slo­bod­ne i opu­šte­ne fa­shi­onis­ti­ce

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

No­va 3 Su­isses ko­lek­ci­ja za je­sen i zi­mu 2012./2013. pro­mo­vi­ra upra­vo ono što je cilj sva­ke že­ne - osje­ća­ti se do­bro u svo­joj ko­ži i iz­gle­da­ti sjaj­no. Mo­da li­še­na kom­plek­sa po­tak­nut će fa­shi­onis­ti­cu ko­ja se skri­va u va­ma da se os­lo­bo­di, a tren­di odjeća ve­se­lih si­lu­eta raz­ga­lit će i po­bor­ni­ce naj­s­mje­li­jih mod­nih pra­va­ca. 3 Su­isses po­ti­če vas na stil ži­vo­ta bez gra­ni­ca i ka­lu­pa, a sve obo­ža­va­te­lji­ce ovog mod­nog bren­da ra­zve­se­lit će vi­jest da je ci­je­la ko­lek­ci­ja za pro­lje­će i lje­to 2012. već na sni­že­nju od 40 pos­to! Vi­še in­for­ma­ci­ja po­tra­ži­te na www.3su­isses.hr

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.