TOR­BA ZA NJE­GA KO­JU ĆE­MO RA­DO UKRASTI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Me­ta­lik i neon za frajere? Mo­že, ka­že Chris­top­her Ba­iley! Mu­ška ko­lek­ci­ja Bur­ber­ry Pror­sum za pro­lje­će-lje­to 2013., pred­sta­vi­la je ove ot­ka­če­ne me­ta­lik tor­be, a Chris­top­her Ba­iley pro­na­šao je iz­vr­stan na­čin ka­ko ih uk­lo­pi­ti u tra­di­ci­onal­nu pri­ču mod­ne ku­će, in­s­pi­ri­ra­nu bri­tan­skim ka­rak­te­rom iz proš­los­ti, te re­de­fi­ni­ra­nu su­vre­me­nim po­gle­di­ma na mo­du. Ba­iley je ta­ko i ovaj put us­pio stvo­ri­ti svi­jet ko­ji na pr­vi po­gled spa­ja nes­po­ji­ve pri­če - kla­si­ku i trend, tren­ch co­at i me­ta­lik, te kla­sič­no odi­je­lo i et­no uzor­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.