Svi su lu­di za...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

... KREIRANJEM VJEN­ČA­NI­CA Dvi­je poz­na­te na­s­ljed­ni­ce, Ja­de Jag­ger i Mar­g­he­ri­ta Mi­sso­ni pro­tek­log su mje­se­ca svo­jim oda­bra­ni­ci­ma rek­le “da!”. No, ove dvi­je lje­po­ti­ce ima­ju još ne­što za­jed­nič­ko - od­lu­či­le su da ni­šta ne­će pre­pus­ti­ti slu­ča­ju pa su svo­je vjen­ča­ni­ce kre­ira­le sa­me. Mar­g­he­ri­ta je po­to­mak poz­na­te ta­li­jan­ske obi­te­lji Mi­sso­ni te s maj­kom ina­če su­ra­đu­je na glav­noj li­ni­ji ovog bren­da, a Ja­de je svoju jed­nos­tav­nu ha­lji­nu osmis­li­la u bo­ho sti­lu po ko­jem je poz­na­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.