Ne pro­pus­ti­te

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Svje­že mod­ne vi­jes­ti i za­nim­lji­vos­ti pra­ti­te na na­šoj Facebook stra­ni­ci - laj­kaj­te V Ma­ga­zin na facebook.com/vma­ga­zin. hr i pos­ta­ni­te dio na­še ve­se­le mod­ne za­jed­ni­ce. Tri vi­ken­da u ni­zu, po­čev­ši od 14. sr­p­nja, do­ve­zi­te va­šeg li­me­nog lju­bim­ca na zad­nju eta­žu ga­ra­že Wes­t­ga­tea i uži­vaj­te u vr­hun­skim film­skim os­tva­re­nji­ma pod zvi­jez­da­ma pot­pu­no bes­plat­no. Oče­ku­ju vas vi­kend ak­ci­je, vi­kend komedije i za­ključ­no, 28. i 29.7., vi­kend tri­le­ra. Ljet­na po­nu­da Hr­vat­ske bo­ga­ti­ja je za svjet­sku atrak­ci­ju - je­di­nu iz­lož­bu osob­nih pred­me­ta El­vi­sa Pres­leya, ko­ja se odr­ža­va u Spli­tu do 1. ruj­na. Iz­lož­ba kre­će iz Memp­hi­sa i obi­la­zi svi­jet, a pred­stav­lja broj­ne stva­ri iz ži­vo­ta po­koj­nog pje­va­ča - nje­go­ve ins­tru­men­te, odje­ću, mi­kro­fo­ne, pri­vat vat­ne e fo­tog fo­to­gra­fi­je, afi­je, ali a i kul­t­ni u t Ca­dil­lac. Cad ac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.