TRO­ŠI SIĆU,A VO­ZI FIĆU!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Po­tro­ši­te 100 ku­na i vo­zi­te se u no­vom ‘fi­će­ku’! Ne, ne ra­di se o ša­li, ra­di se o ve­li­koj na­grad­noj igri City Cen­te­ra one ‘Tro­ši siću, a vo­zi fiću’! Su­dje­lo­va­ti možete sva­kom kup­njom od mi­ni­mal­no 100 ku­na u City Cen­te­ru one Za­greb West, Za­greb East i Split. Za­mi­je­ni­te na in­fo pul­tu taj ra­čun za je­dins­tve­ni kod ko­ji tre­ba­te, za­jed­no sa svo­jim osob­nih po­da­ci­ma, pos­la­ti SMS-om na broj 60221 Uz 11 tje­da­na vož­nje Fi­će do­bit će­te i 3 000 ku­na na Di­ners kar­ti­ci za go­ri­vo i dru­ge tro­ško­ve ko­je će vaš no­vi li­me­ni lju­bi­mac ima­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.