Mo­ti­vi in­s­pi­ri­ra­ni pri­ro­dom iz zla­tar­ni­ce Pra­hir

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Lje­to je ide­al­no vri­je­me da svo­je odjev­ne kom­bi­na­ci­je upot­pu­ni­te mo­ti­vi­ma iz pri­ro­de. Okos­ni­cu žens­tve­ne i gla­mu­roz­ne ko­lek­ci­je na­ki­ta ko­ji je ovo­ga lje­ta u po­nu­di

zla­tar­ni­ce i sre­br­nar­ni­ce Pra­hir či­ni ono na­ljep­še iz pri­ro­de:

cvi­je­će i lep­ti­ri. Mo­de­ran i za­nim­ljiv na­kit upot­pu­njen je de­ko­ra­tiv­nim ka­me­njem lju­bi­čas­te, tir­kiz­ne i bi­je­le bo­je, dok će hra­brim ve­čer­njim kom­bi­na­ci­ja­ma da­šak gla­mu­ra da­ti ka­me­nje cr­ne bo­je. Mod­ni do­da­ci u po­nu­di zla­tar­ni­ce i sre­br­na­ri­ce Pra­hir iz­ra­đe­ni su od kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la, a broj­ne pok­lo­ni­ce mo­de uži­vat će u ma­što­vi­tom di­zaj­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.