TREND,TALENTI, UKRAT­KO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Las m a ta e t ći k i b

Sara Jur­lin (24) i Iva Kre­ko­vić (25) u plek­si­glas su se za­lju­bi­le ti­je­kom stu­di­ja na za­gre­bač­kom Ar­hi­tek­ton­skom fa­kul­te­tu. “Uvi­jek bi nam na­kon re­za­nja ma­te­ri­ja­la za pro­jek­te os­ta­lo dos­ta vi­ška i po­če­le smo raz­miš­lja­ti što bi­smo mo­gle s njim”, pri­sje­ća­ju se cu­re. Tre­nut­no je ak­tu­al­na nji­ho­va mor­ska ko­lek­ci­ja, u ko­joj mo­že­te pro­na­ći na­ruk­vi­ce, bro­še­ve, pr­ste­nje, na­uš­ni­ce i ogr­li­ce s mo­ti­vi­ma si­dra, mor­skih ko­nji­ca, ri­bi­ca i ho­bot­ni­ca, a od je­se­ni se cu­re svo­jim Sexy Plexy ho­bi­jem pla­ni­ra­ju oz­bilj­ni­je po­za­ba­vi­ti. Do ta­da, nji­ho­ve kre­aci­je mo­že­te pro­na­ći u ro­vinj­skoj ga­le­ri­ji Lo i Ski mon­do na Cre­su, te na Facebook fan pa­geu Sexy Plexy.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.