VE­LI­KA SNI­ŽE­NJA U HER­VI­SU

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Her­vis Sports, vo­de­ći eu­rop­ski la­nac tr­go­vi­na sport­ske opre­me, pri­pre­ma sve za­ljub­lje­ni­ke u sport za du­go vru­će lje­to i se­zo­nu spor­to­va na otvo­re­nom. Vr­hun­sku sport­sku opre­mu vo­de­ćih svjet­skih sport­skih mar­ki mo­že­te pro­na­ći uz sen­za­ci­onal­ne po­pus­te do čak 50 pos­to u dva­na­est tr­go­vi­na Her­vi­sa di­ljem Hr­vat­ske od pet­ka, 6. sr­p­nja. Ta­ko su dje­čje ro­le X-Fact Graf­fity uz 50 pos­to po­pus­ta sa­da 199,99 kn (sta­ra ci­je­na 399,99 kn), a pro­na­ći mo­že­te bi­cik­le, te­ni­si­ce, bi­ki­ni­je, pe­ra­je, set za ro­nje­nje i dru­go.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.