NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Jack Mc­col­lo­ugh i La­za­ro Her­nan­dez uvje­ri­li su fa­kul­tet da svo­ju za­vr­š­nu ko­lek­ci­ju mo­ra­ju odra­di­ti za­jed­no, a kad je ve­li­ka rob­na ku­ća po­nu­di­la da je ot­ku­pi ime su smis­li­li u tre­nu - Pro­en­za Sc­ho­uler!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NEWS -

Li­di­ja Pa­lun­ko Oli­ver Ju­la­rić

Da­vor Puk­la­vec/Pixsell, Ca­me­ra­press/Gu­li­ver, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Mod­ni brend Pro­en­za Sc­ho­uler za­po­čeo je kao fa­kul­tet­ski pro­jekt Jac­ka McCol­lo­ug­ha i La­za­ra Her­nan­de­za. Jack i La­za­ro upoz­na­li su se ti­je­kom stu­di­ja na Par­sons Sc­ho­ol of De­sign te su od sa­mih po­če­ta­ka po­ka­zi­va­li iz­ni­man ta­lent - već na pr­voj go­di­ni Jack je po­čeo sta­ži­ra­ti uz Mar­ca Ja­cob­sa, a snalažljivi La­za­ro, na­kon što je ti­je­kom le­ta na ko­jem su bi­li sku­pa An­ni Win­to­ur gur­nuo po­ru­ki­cu, do­bio je po­ziv za rad kod Mic­ha­ela Kor­sa. Ti­je­kom za­vr­š­ne go­di­ne Jack i La­za­ro za­jed­no su ra­di­li za brend Uni­ted Bam­boo gdje su shva­ti­li ka­ko di­je­le di­zaj­ner­ske vi­zi­je i ide­je. Na­kon što im je Par­sons do­zvo­lio da za­vr­š­nu ko­lek­ci­ju na­pra­ve za­jed­no, deč­ki su is­ko­ris­ti­li dje­vo­jač­ka pre­zi­me­na svo­jih maj­ki ka­ko bi osmis­li­li ime bren­da ko­je je danas poz­na­to fa­shi­onis­ti­ca­ma di­ljem svi­je­ta - Pro­en­za Sc­ho­uler. Nji­ho­va pr­va ko­lek­ci­ja nad­ma­ši­la je sva oče­ki­va­nja i u krat­kom je ro­ku pro­da­na mod­noj ku­ći Bar­ney’s New York, ko­ja je od­mah na­ru­či­la i ko­lek­ci­ju za pro­lje­će 2003. go­di­ne. S ta­len­tom ko­ji dos­toj­no pra­ti fa­mu ko­ja se stvo­ri­la oko njih i teh­nič­kim spo­sob­nos­ti­ma mno­go sta­ri­jih i iskusnijih di­zaj­ne­ra, ovi sa­mo­pro­zva­ni šmo­klja­ni mod­nog svi­je­ta po­la­ko, ali si­gur­no is­ti i po­ko­ra­va­ju. U po­čet­ku su bi­li po­pu­lar­ni zbog svo­jih mo­der­nih in­ter­pre­ta­ci­ja kor­ze­ta, a nji­ho­ve ko­lek­ci­je danas uklju­ču­ju sa­vr­še­ne ‘pen­cil’ suk­nje, ka­pu­te ot­ka­če­nih uzo­ra­ka, ve­čer­nje ha­lji­ne jar­kih bo­ja sa sa­ten­skim re­me­njem i pri­pi­je­ne si­lu­ete, naj­češ­će ne­utral­nih bo­ja. Nji­ho­ve vjer­ne kli­jen­ti­ce danas su De­mi Mo­ore, Chloe Se­vig­ny i Kir­sten Dunst, a nji­hov naj­pre­poz­nat­lji­vi­ji ura­dak, tor­bu PS1, obo­ža­va­ju mla­de fa­sh­fa­shi­onis­ti­ce Da­ko­ta Fan­ning, EmEm­ma Ro­berts, Evan Rac­hel WoWo­od i Mary Ka­te Ol­sen. Jack Mc­Col­lo­ugh (34) i La­za­ro Her­nan­dez (34) upoz­na­li su se na fa­kul­te­tu, a osim što su na mod­noj sce­ni neo­dvo­ji­vi, ve­že ih i pri­vat­ni ži­vot

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.