TREND,TALENTI, UKRAT­KO...

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - Ra­tind a

Ins­truk­to­ri­ca jo­ge, ilus­tra­to­ri­ca i di­zaj­ne­ri­ca Kris­ti­na Mu­sić za­ljub­lje­na je u mo­de­li­ra­nje, a svoj brend Stvar­či­ce po­kre­nu­la je pri­je par go­di­na ka­da je deč­ku iz­ra­di­la plo­či­cu za vra­ta. Danas upra­vo od per­so­na­li­zi­ra­nih sli­ka ko­je pre­ma fo­to­gra­fi­ja­ma iz­ra­đu­je od gline Kris­ti­na naj­vi­še za­ra­đu­je, uz ko­je i da­lje ra­di pres­lat­ke bro­še­ve, ogr­li­ce, pr­ste­nje i na­uš­ni­ce raz­nih mo­ti­va. Tre­nut­no je Kris­ti­na na pra­gu os­tva­re­nja svo­jih sno­va na­kon što je ilus­tri­ra­la sli­kov­ni­cu Vi­ve­ka i Sun­ce, a nje­zin pres­la­dak na­kit, ukra­se za dom i per­so­na­li­zi­ra­ne sli­ke od gline mo­že­te po­gle­da­ti i na­ru­či­ti pre­ko wo­ohoo.hr, u za­gre­bač­koj ga­le­ri­ji Fi­ju Fi­ju, te na www.stvar­ci­ce.com. Kris­ti­ni je naj­bit­ni­je da usre­ći svo­je kup­ce pa ci­je­ne kre­ću od sit­nih 20 ku­na!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.