Kao stvo­re­ne za pla­žu

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko FO­TO­GRA­FI­JE Get­ty/gu­li­ver, Ar­hi­va VL

Ri­jet­ko što nas mo­že opus­ti­ti po­put do­bre knji­ge ko­ju či­ta­mo u hla­du, a u iš­če­ki­va­nju go­diš­njeg od­mo­ra pra­vi je čas da se pri­pre­mi­te za iz­le­ža­va­nja na pla­ži. Pre­po­ru­ke na­ših iz­da­va­ča po­kri­va­ju ci­je­lu pa­le­tu žan­ro­va, od chic li­ta pre­ko bi­ogra­fi­ja do tri­le­ra i self-help knji­ga. Uz to, ima­mo i da­ro­ve za vas. Mo­za­ik knji­ga vam pok­la­nja po dva pri­mjer­ka svo­jih nas­lo­va Šal od ka­šmi­ra i Ljet­na lju­bav, a 24sa­ta dva pri­mjer­ka do­ma­ćeg teen ro­ma­na o vam­pi­ri­ma - Mje­sec bo­je kr­vi. Ka­ko ih osvo­ji­ti saz­naj­te 22. sr­p­nja na na­šoj Facebook stra­ni­ci fa­ceb facebook.com/vma­ga­zin.hr.

Taj­ni dnev­nik Ma­ri­je An­to­anet­te, Mo­za­ik knji­ga, 49 kn n S S. Hus­tvedt, Lje­to bez mu­ška­ra­ca, Pro­fil, 119 kn C. Ahern, Mjes­to zva­no Ov­dje, Pro­fil, 119 kn Ti­na Fras i Bo­ris Ra­še­ta, Mje­sec bo­je kr­vi, 24sa­ta, 19,90 kn (na svim ki­os­ci­ma) K.Thompson K Wal­ker,...

o , m ma Frak­tu­ra Pu­bli­ka, ka,

N. Lalwa­ni, Da­ro­vi­ta, Al­go­ri­tam, 99 kn Če­tve­ro­sat­no

T. Fer­riss, ti­je­lo, Lje­vak, 179 kn L. Kel­laway, U rad­no vri­je­me, Al­go­ri­tam, 69 kn

R.Tho­mas, R Tho­mas Šal od ka­šmi­ra, Mo­za­ik knji­ga, 119 kn M. Kay Andrews, Ljet­na lju­bav, Mo­za­ik knji­ga, 149 kn C. Erickson,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.