NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Na lje­to­va­nju, kao za inat, ko­ža i ko­sa još su “ne­pos­luš­ni­je” ne­go obič­no zbog iz­la­ga­nja sun­cu, mo­ru i klo­ri­ra­noj ba­zen­skoj vo­di. A ži­vi se br­zo, u ho­du, šte­di se i na snu, što vi­še vre­me­na tre­ba is­ko­ris­ti­ti za ak­ci­ju i lu­de pro­vo­de... Ko­me je još do du­go­traj­nog i mu­ko­tr­p­nog uljep­ša­va­nja?! Za utr­ku s vre­me­nom stvo­re­ni su koz­me­tič­ki

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.