Ma­ska­ra od pše­nič­ne tra­ve i ‘ču­des­na’ pod­lo­ga

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - POVJERLJIVO -

Lush je po­nu­du slas­nih koz­me­tič­kih de­li­ci­ja obo­ga­tio

ve­gan­skom šmin­kom s obi­ljem pri­rod­nih sas­to­ja­ka. U ko­lek­ci­ji “Emo­ci­onal­na bri­ljant­nost“te­ku­ći ru­že­vi za

us­ne, tu­še­vi za kap­ke i kremasta sje­ni­la nu­de se u 30 iz­ra­žaj­nih bo­ja od ko­jih je sva­ka po­ve­za­na s odre­đe­nom

ri­je­či, pa mo­že­te uži­va­ti u za­bav­noj igri “či­ta­nja“bo­ja. U ko­lek­ci­ji “Emo­ci­onal­na bri­ljant­nost“je i pr­va Lu­sho­va

ma­ska­ra “Do­bra za oči“s ek­s­trak­tom svje­že pše­nič­ne tra­ve, a to­ni­ra­na pod­lo­ga “Osje­ća­ti se mla­đe“pri­prav­lje­na je od pri­rod­nih ulja, mas­la­ca i “ču­des­nog pig­men­ta“

ko­ji ko­ži da­je sjaj i mla­do­li­kost (sva­ka 132 kn).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.