TRAS

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

LI­FES­TYLE PO­NU­DA KAN­TI I KO­ŠE­VA ZA SME­ćE UIS­TI­NU JE ‘NE­MA DA NE­MA’, OD RE­TRO STI­LA DO ‘LU­DIH’ FU­TU­RIS­TIč­KIH KRE­ACI­JA. NE­KI SU KO­ŠE­VI VEć RECIKLIRANI, PO­PUT ONIH ŠTO SE ŠIVAJU OD NE­ISKO­RI­ŠTE­NIH JUM­BO PLA­KA­TA ILI ONIH KO­JI SE IZ­RA­đU­JU OD IN­DUS­TRIJ­SKIH OS­TA­TA­KA KO­žE

Me­tal­ne kan­te za ot­pad Trash-Chic, s pe­da­lom za po­di­za­nje pok­lop­ca, di­zajn Se­lab za Se­let­ti (ma­nja 907, ve­ća 1234 kn, Di­zaj­n­ho­lik) Plas­tič­ne vre­će za re­cik­li­ra­nje Se­let­ti spa­ja­ju se po­mo­ću mag­ne­ta, di­zajn Se­lab (sva­ka 352,88 kn, Di­zaj­n­ho­lik) Ko­ša­re...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.