SH CHIC

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Seksi kan­ta za sme­će?! Koš za sme­će kao kla­sik di­zaj­na?! Ne­ki će to mo­žda sma­tra­ti pre­tje­ra­nim, no ako bo­lje raz­mis­li­mo, ne­pres­ta­no go­mi­la­mo sme­će ko­je se naj­češ­će ne­pra­vil­no zbri­nja­va. Struč­nja­ci is­ti­ču ka­ko se bli­ži vri­je­me u ko­je­mu će pa­met­no raz­vr­sta­va­nje i od­la­ga­nje ot­pa­da bi­ti uis­ti­nu nuž­no za op­s­ta­nak, pa za­što ne za­po­če­ti od­mah... Iz­a­zov za di­zaj­ne­re ko­ji, na­rav­no, po­zi­va­ju: re­cik­li­raj­te sa sti­lom! Svo­je­vr­s­ni “trash chic” pe­ri­pe­ti­ja­ma sa sme­ćem da­je za­bav­nu no­tu, ali ni­po­što ne za­pos­tav­lja­ju­ći prak­tič­nu stra­nu pro­ble­ma. Mo­der­ni ko­še­vi ima­ju “pa­met­ne” pre­tin­ce, a po po­tre­bi i mi­je­nja­ju oblik!

Ko­še­vi Gar­bi­no od ot­por­ne plas­ti­ke na­dah­nu­ti su seksi fi­gu­rom film­ske di­ve Gre­te Gar­bo, di­zajn Ka­rim Ra­shid za tvrt­ku Um­bra (od 109,90 kn, Ho­me Swe­et Ho­me) Koš za re­cik­li­ra­nje Ovet­to iz­ra­đen je od re­cik­li­ra­ne plas­ti­ke, a sa­dr­ži tri odvo­je­na...

Koš Bin De­sign od iz­re­za­nog če­li­ka mi­je­nja oblik ovis­no o ko­li­či­ni ot­pa­da, di­zajn Front za tvrt­ku Ma­te­ria, www.fron­t­de­sign.se

Plas­tič­ni koš Ba­sket­bin s po­seb­nom kan­ti­com za odva­ja­nje vlaž­nih i ljep­lji­vih ot­pa­da­ka, di­zajn Ding3000 za tvrt­ku Kons­tan­tin Slawin­ski, www. kons­tan­tin­s­lawin­ski.com

Sti­li­zi­ra­no “zgu­žvan” plas­tič­ni koš Bin Bin, di­zajn John Bra­uer za Essey, www.essey.com Vo­do­ot­por­ni ko­še­vi Pa­per­bag šivaju se od ne­isko­ri­šte­nih jum­bo pla­ka­ta, di­zajn Jos van der Me­ulen za Dro­og (132 kn, Di­zaj­n­ho­lik)

Plas­tič­na kan­ta Ko­zi­ol Del s lju­lja­ju­ćim pok­lop­cem nu­di se u vi­še bo­ja i ve­li­či­na (od 109,90 kn, Ho­me Swe­et Ho­me)

Plas­tič­ne vre­će za re­cik­li­ra­nje Se­let­ti s pro­zir­nim pok­lop­ci­ma i dr­ška­ma, di­zajn Se­lab (sva­ka 352,88 kn, Di­zaj­n­ho­lik)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.