NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

IT DJE­VOJ­KA Bi­ti naj­po­pu­lar­ni­ja mod­na blo­ge­ri­ca u dr­ža­vi ni­je lak po­sao, no Rei Pa­pat­ha­na­si­ou ova je ti­tu­la vr­lo la­ko kliz­nu­la u ru­ke - mla­da fa­shi­onis­ti­ca s di­plo­mom iz mod­nog di­zaj­na ja­ko do­bro zna što ra­di, a tren­do­ve sprem­no pri­la­go­đa­va svom sti­lu. “Stvar­no vje­ro­jem da sam se tre­ba­la ro­di­ti u ne­kom dru­gom vre­me­nu, mo­žda ‘60-im ili ‘80-im go­di­na­ma proš­log sto­lje­ća. Jed­nos­tav­no obo­ža­vam dis­co i rock glaz­bu, hi­pi­jev­ski stil mi sa­vr­še­no pris­ta­je i vo­zim sta­ru VW ‘bubu’. Grčka uop­će ni­je mod­no osvi­je­šte­na zem­lja pa in­s­pi­ra­ci­ju cr­pim pu­tu­ju­ći svi­je­tom”, ot­kri­va ova

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.