Ema­kri­ze

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

mod­na nos­tal­gi­čar­ka. No, ipak je u su­vre­me­nim di­zaj­ne­ri­ma naš­la svog ido­la i to ni ma­nje ni vi­še već fran­cu­sku mod­nu ku­ću Bal­ma­in i nje­zi­nog po­sr­nu­log di­zaj­ne­ra Chris­top­hea De­car­ni­na. “Vo­lim ro­ker­sku es­te­ti­ku Bal­ma­ina i Isa­bel Ma­rant i di­na­mič­nost nji­ho­vih kre­aci­ja, no mo­ram priz­na­ti da me naj­vi­še im­pre­si­oni­ra stre­et style”, objaš­nja­va Rea. Dva­de­set­pe­to­go­diš­nja blo­ge­ri­ca ka­že ka­ko je taj­na nje­zi­nih do­brih stylin­ga či­nje­ni­ca da u sve­mu što vi­di pro­na­đe mod­nu in­s­pi­ra­ci­ju, a osim odje­će obo­ža­va pu­to­va­ti na mod­ne tjed­ne. Ipak, ti­tu­lu nje­zi­nog omi­lje­nog gra­da ne od­no­si ne­ka svjet­ska mod­na me­tro­po­la po­put New Yor­ka ili Pa­ri­za, ko­jeg čes­to po­sje­ću­je, već dom broj­nih ame­rič­kih zvi­jez­da - Los An­ge­les. “Obo­ža­vam sur­fa­nje i pla­žu i mis­lim da bih u LA-u bi­la pre­sret­na”, ot­kri­va mla­da fa­shi­onis­ti­ca. Nje­zi­ne bo­ho-chic kom­bi­na­ci­je (Rea obo­ža­va re­si­ce!) zas­lu­ži­le su mjes­to u stre­et style ru­bri­ka­ma El­lea, Gla­mo­ura i por­ta­la Fa­shi­ono­lo­gie pa smo si­gur­ni ka­ko je i ona in­s­pi­ra­ci­ja broj­nim lju­bi­te­lji­ma stre­et stylea. No, ka­ko sve ne bi os­ta­lo na blo­gu, Rea u svom ži­vo­to­pi­su ima i pres­tiž­ni mod­ni fa­kul­tet Cen­tral St. Mar­tins, na ko­jem je po­lo­ži­la te­čaj za mod­nog di­zaj­ne­ra. Si­gur­ni smo ka­ko je nje­zi­na ko­lek­ci­ja sa­mo pi­ta­nje da­na! Rea je u Grč­koj jed­na od naj­po­pu­lar­ni­jih blo­ge­ri­ca, a svoj stil opi­su­je kao rock-bo­ho chic. Lju­bi­te­lji­ca je re­si­ca, ali i po­sr­nu­log di­zaj­ne­ra Bal­ma­ina - Chris­top­hea De­car­ni­na, kao i es­te­ti­ke Isa­bel Ma­rant

Ves­ta na kop­ča­nje, Ann Chris­ti­ne, 159 kn Te­ni­si­ce s pu­nom pe­tom, Buf­fa­lo, Hu­ma­nic, 749 kn Kok­tel pr­sten, Ac­ce­sso­ri­ze, 99 kn Sun­ča­ne na­oča­le, Man­go, 149 kn

Gor­nji dio tre­nir­ke s nat­pi­som, Ann Chris­ti­ne, 159 kn Krzneni ka­pu­tić, Sa­ki, Pe­ek & Clop­pen­burg, 1790 kn

Tajice od eko ko­že, Ann Chris­ti­ne, 199 kn Ma­ji­ca s nat­pi­som, 129 kn, Pull & Be­ar Torba s re­me­nom, Ac­ce­sso­ri­ze, 189 kn

Sa­ko s cr­nim re­ve­ri­ma, Man­go, 649 kn

La­ki­ra­ni clut­ch, Al­do, 449 kn Krat­ke hla­če sa za­ko­vi­ca­ma, Ann Chris­ti­ne, 199 kn

Čiz­me na vi­so­ku pe­tu, Ali­sha, Hu­ma­nic, 829 kn

Suk­nja s uzor­kom, Naf Naf, 439 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.