MJE­SEC KA­ZA­LI­ŠTA NA POR­TA­LU KU­PIME.HR

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Na­kon us­pješ­nog Mje­se­ca fil­ma ko­ji je u lis­to­pa­du po­nu­dio vi­še od 6000 po­volj­ni­jih ulaz­ni­ca za ki­na di­ljem Hr­vat­ske, por­tal Ku­piMe.hr pro­gla­sio je stu­de­ni Mje­se­com ka­za­li­šta, a ko­ris­ni­ci mo­gu bi­ra­ti iz­me­đu vi­še od 30 pred­sta­va za dje­cu i odras­le u Za­gre­bu, Ri­je­ci i Za­dru. Po­volj­ni­je ulaz­ni­ce za­gre­bač­ka pu­bli­ka mo­že do­bi­ti za Ga­vel­lu, Teatar &TD, Ka­za­li­šte sli­je­pih i sla­bo­vid­nih, Ru­gan­ti­no, Treš­nju i Mer­lin. Ri­je­ča­ni će ima­ti pri­li­ku uži­va­ti u pred­sta­va­ma Ka­za­li­šta lu­ta­ka Ri­je­ka, dok Umjet­nič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Kri­la u Ri­je­ci osi­gu­ra­va po­volj­ni­je ulaz­ni­ce za pred­sta­vu su­vre­me­nog ka­za­li­šta Car­te Blan­c­he. Za­dra­ni će po po­volj­ni­jim ci­je­na­ma mo­ći do­ži­vje­ti pra­vu glaz­be­nu pos­las­ti­cu - kon­cert tri­ja De­na De­ro­se ko­ji se odr­ža­va u HNK Za­dar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.