BLUZI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - Glav­ni ured­nik ve­čer­njeg lis­ta

Go­ran Ogur­lić uReD­ni­cA v MA­GA­zi­nA Ves­na Blašković zA­MJe­ni­cA uReD­ni­ce Li­di­ja Pa­lun­ko uReD­ni­cA lJe­po­te i li­feStyleA Iva­na Vo­do­ga­žec GRAfič­kA uReD­ni­cA Želj­ka Ba­šić Su­RAD­ni­ci Oli­ver Ju­la­rić, Du­nja Lu­ga­rić, Tamara No­va­ko­vić Di­Rek­to­Ri­cA pRo­DA­Je i oGlA­šA­vA­nJA Pe­tra Ivi­če­vić-Ba­ku­lić upRA­vA Ma­rio Vr­goč, Ra­do­van Kla­ić, San­da Lon­čar StyRiA in­teR­nA­ti­onAl Bo­ris Trup­če­vić, Ma­rio Vr­goč (di­rek­to­ri za Hr­vat­sku) Di­zAJn RedPo­int iz­DAvAč Ve­čer­nji list d.o.o. ti­SAk Ra­din Print d.o.o. nAS­lov­ni­cA AFP Svi su lu­di za no­vom tor­bom Pro­en­ze Sc­ho­uler, mi­ni in­ter­v­ju, talenti... Saz­naj­te ka­ko naj­lak­še oda­bra­ti pra­vo ru­me­ni­lo za svo­ju put

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.