NA­PI­SA­LA ODA­BRAO FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

IT DJE­VOJ­KA

Li­di­ja Pa­lun­ko Oliver Ju­la­rić Dani­jel Ber­ko­vić/Pixsell, AFP, Reuters, Ar­hi­va VL Dva­de­se­to­go­diš­nja Georgia May (ako vam taj­nu ni­su oda­le nje­zi­ne pu­ne us­ni­ce i du­ga pla­va ko­sa, on­da vam je pre­zi­me si­gur­no poz­na­to) kćer je Mic­ka Jag­ge­ra i Jerry Hall. Iako je po­put broj­nih dru­gih pri­pad­ni­ka zlat­ne mla­de­ži Georgia mo­gla ži­vje­ti od nov­ca i sla­ve svo­jih ro­di­te­lja, ova mla­da Bri­tan­ka sa sa­mo 17 go­di­na od­lu­či­la je za­po­če­ti vlas­ti­tu ka­ri­je­ru. Nje­zin pr­vi ma­ne­ken­ski us­pjeh bio je kam­pa­nja za Hud­son Je­ans, a za­hva­lju­ju­ći slič­nos­ti s Bri­git­te Bar­dot, osvo­ji­la je fo­to­gra­fe i sti­lis­te di­ljem svi­je­ta. Da­nas iza se­be ima su­rad­nje s naj­poz­na­ti­jim svjet­skim mod­nim fo­to­gra­fi­ma (Ma­ri­jom Sor­ren­ti­jem i Pa­tric­kom De­mar­c­he­li­erom, šet­nje po pis­ta­ma Cha­ne­la, kam­pa­nje za Rim­mel, edi­to­ri­ja­le u naj­pro­da­va­ni­jim mod­nim ča­so­pi­si­ma (pa čak i nas­lov­ni­cu bri­tan­skog Vo­gu­ea!) i na­gra­du za bri­tan­ski mo­del go­di­ne. No, Ge­or­gi­ji, ko­ja je tre­će od če­tvo­ro dje­ce Mic­ka i Jerry, sla­va ni­je uda­ri­la o gla­vu.

Tan­ko pr­ste­nje, Ac­ce­sso­ri­ze, 59 kn Krat­ka jak­na s krz­ne­nom pod­sta­vom, iBlu­es, 4370 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.