Uđi­va­ti ru odje­ću

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Od maj­ke, ro­đe­ne Tek­sa­šan­ke, nas­li­je­di­la je juž­njač­ki šarm, pris­toj­nost i sra­me­ž­lji­vost. “Se­be gle­dam kao stu­den­ti­cu fo­to­gra­fi­je, a ne kćer slav­nog ro­ke­ra i ma­ne­ken­ke ili poz­na­ti mo­del”, skrom­na je Georgia. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz lon­don­skog do­ma od­se­li­la se u New York zbog mo­de­lin­ga. “Kad se mo­ja ma­ma po­če­la ba­vi­ti ma­ne­kens­tvom, u modi su bi­le že­ne ko­je vo­li Thi­er­ry Mu­gler - sa si­ćuš­nim stru­kom i ve­li­kom straž­nji­com. Na sni­ma­nji­ma su im čes­to stav­lja­li jas­tu­či­će ka­ko bi im pro­ši­ri­li bo­ko­ve. To mi je sek­si. Ta­ta i ses­tra Li­zzy, ko­ja je is­to mo­del su mr­ša­vi­ji. Ja sni­mam rek­la­me za tra­pe­ri­ce - za to mo­raš ima­ti gu­zu!”, is­kre­na je Georgia ko­ja priz­na­je ka­ko joj je bi­lo ne­ugod­no pr­vi put kad je svo­je to­pless fo­to­gra­fi­je u tra­pe­ri­ca­ma vi­dje­la na jum­bo pla­ka­ti­ma. No, su­rad­nju s bren­dom Hud­son Georgia je pro­ši­ri­la i na di­zaj­ner­sku ko­lek­ci­ju ko­ja je lan­si­ra­na proš­le go­di­ne, a ot­kri­la je ka­ko su je in­s­pi­ri­ra­le muške tra­pe­ri­ce ko­je je ne­kad no­si­la nje­zi­na maj­ka. “Čak i da­nas dio mo­je gar­de­ro­be či­ni odje­ća mo­jih ro­di­te­lja, po­go­to­vo oče­va. Uglav­nom stva­ri ko­je je no­sio u šez­de­se­ti­ma i se­dam­de­se­ti­ma, ove no­vi­je još uvi­jek on no­si!”, ot­kri­la je mla­da ma­ne­ken­ka. Georgia priz­na­je ka­ko na nje­zin stil ve­lik utje­caj ima­ju ro­di­te­lji - od maj­ke je nas­li­je­di­la lju­bav pre­ma mu­škom kro­ju tra­pe­ri­ca, a ocu Mic­ku čes­to kra­de odje­ću iz ‘60-ih i ‘70-ih go­di­na!

Ma­ji­ca krat­kih ru­ka­va s ka­pu­lja­čom, Ni­oka, Pros­tor, 905 kn Pi­smo tor­bi­ca, Ulič­ni or­mar, 120 kn Vi­so­ke čiz­me, City Style, 289 kn Glež­nja­če, Pa­na­ma Jack, Peko, 1329 kn Pu­lo­ver s prin­tom li­ca, Sis­ley, 330 kn Dvo­boj­ni sa­ko, Be­net­ton, 1065 kn

Ko­šu­lja s prin­tom ži­ra­fe, Mo­dea, Var­teks, 489 kn Ogr­li­ca s pri­vje­skom u obli­ku usa­na, Ac­ce­sso­ires, 99 kn

Uske hla­če, Pen­ny­black, 749 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.