Nje­žan do­dir te­ku­ćeg zla­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Da bi ko­ža blis­ta­la zdrav­ljem i lje­po­tom, slo­bod­no je na­ulji­te... Da­ka­ko, nje­gu­ju­ćim uljem, pri­rod­no pro­izve­de­nim bez kon­zer­van­sa, pa­ra­be­na i dru­gih ne­po­želj­nih ke­mij­skih do­da­ta­ka. Čis­ta, dje­vi­čan­ska ulja do­bi­ve­na hlad­nim pre­ša­njem obi­lu­ju bla­go­tvor­nim tva­ri­ma me­đu ko­ji­ma se oso­bi­to is­ti­ču esen­ci­jal­ne mas­ne ki­se­li­ne (ome­ga 3, 6 i 9) ko­je po­ma­žu ob­nav­lja­nju za­štit­nog hi­dro­li­pid­nog slo­ja ko­že. Ulja pru­ža­ju ko­ži mno­go vi­še od pu­ke mas­no­će s ko­jom se čes­to po­is­to­vje­ću­ju. Pri­rod­na ulja ne­će pre­ko­mjer­no za­mas­ti­ti ten ne­go će mu, što­vi­še, osi­gu­ra­ti i op­ti­mal­nu hi­dra­ta­ci­ju. Ulj­na nje­ga od­lič­no je rješenje za su­hu i de­hi­dri­ra­nu ko­žu, ali i za mas­nu, ko­ja ta­ko­đer mo­že bi­ti de­hi­dri­ra­na zbog ne­pra­vil­ne, agre­siv­ne nje­ge. Za is­u­še­nu i osjet­lji­vu ko­žu pre­po­ru­ču­ju se i umi­ru­ju­će ulj­ne kup­ke te njež­na, la­ga­na ulja za čiš­će­nje li­ca i uk­la­nja­nje šmin­ke. Pri­je uobi­ča­je­nog na­no­še­nja kre­me do­volj­no je sta­vi­ti na li­ce ne­ko­li­ko ka­pi nje­gu­ju­ćeg ulja, a u nje­zi ti­je­la po­pu­lar­na su ta­ko­zva­na su­ha ulja ko­ja se od­lič­no upi­ja­ju ne os­tav­lja­ju­ći mas­tan trag. Tak­va ulja čes­to su vi­še­na­mjen­ski pro­izvo­di, po­god­ni i za ko­su. Upra­vo u nje­zi ko­se ulja su ove se­zo­ne ve­li­ki hit, a nu­de se i kao spas za lom­lji­ve nok­te.

Oli­val čič­ko­vo ulje pro­tiv pr­hu­ti i opa­da­nja ko­se (26,90 kn, Koz­mo) Ob­nav­lja­ju­će ulje za ja­ča­nje nok­ti­ju An­ny Na­il­ca­re to go (92 kn, Iris)

Ke­mig ole­oTHE­RAPY ulje sje­men­ki gro­žđa za bar­šu­nast ten (109,23 kn, ht­tp:// ke­mig.ko­sa­ri­ca.hr) Ulje za čiš­će­nje li­ca Ma­lu Wilz Pu­re Na­tu­re sa­dr­ži pri­rod­na ulja jojobe i ma­ka­da­mi­je (250 kn, www.da­lje­po­ti.hr)

Su­ho ulje za ko­žu i ko­su Nuxe Hu­ile Pro­di­gi­euse mje­ša­vi­na je ulja ba­de­ma, kamelije, gos­pi­ne tra­ve, ma­ka­da­mi­je i lješ­nja­ka (139,50 kn, u lje­kar­na­ma) Ulj­na fu­zi­ja za kup­ku Aro­ma­te­ka La­van­da & Mas­li­na (59,40 kn, www. aro­ma­te­ka.hr)

Kru­ta ulj­na kup­ka Lush You’ve be­en man­go­ed s ulji­ma ba­de­ma, li­mu­na i li­me­te te mas­la­ci­ma man­ga, ka­kaa i avo­ka­da (38 kn, Lush)

Ni­kel ulje no­ćur­ka za ob­no­vu i za­šti­tu de­hi­dri­ra­ne ko­že (99,90 kn, Pri­ro­da li­je­či)

Tret­man za nje­gu ko­se Avon Advan­ce Tec­h­niqu­es s ar­ga­no­vim uljem (33 kn, Avon ka­ta­log)

Ulje za ku­pa­nje i tu­ši­ra­nje La Roc­hePo­say Li­pi­kar, za su­hu i osjet­lji­vu ko­žu (102,90 kn, u lje­kar­na­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.