NA­PI­SA­LA I ODA­BRA­LA FO­TO­GRA­FI­JE

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Svje­tilj­ka­ma ILI_ILI, ko­je se kom­bi­na­ra­njem ele­me­na­ta raz­li­či­tih bo­ja i obli­ka mo­gu sla­ga­ti po že­lji, poz­na­ti hr­vat­ski di­zaj­ner­ski tro­jac Gru­pa sjaj­no po­ka­zu­je ko­li­ko se mno­go mo­že “iz­vu­ći” iz jed­nos­tav­nos­ti. Efek­tom “ma­nje je vi­še” u in­dus­trij­skom sti­lu is­ka­za­li su se i Fi­lip Gor­don Frank s če­lič­nom lam­pom Mini Me te Ana Tev­šić s alu­mi­nij­skim lus­te­ri­ma Twis­ter. Me­tal vo­li i Đe­na Đo­nla­gić, ko­ja re­za­njem,

Stol­ne lam­pe Stri­pes ruč­no su iz­ra­đe­ne od kar­to­na, a do­la­ze u raz­li­či­tim ve­li­či­na­ma i bo­ja­ma, u zgod­nom pa­ki­ra­nju s ve­zi­com, di­zajn Car­ton lig­ht, www. car­to­nlig­ht.com

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.