Zim­ske ra­dos­ti u Ko­ru­škoj

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Ko­ru­ška ski­ja­li­šta pru­ža­ju od­lič­ne mo­guć­nos­ti za opu­šte­no obi­telj­sko ski­ja­nje uz po­volj­ne ak­ci­je

za dje­cu, ali i mno­go do­dat­nih sa­dr­ža­ja

Ko­ru­ška je zbog po­volj­nog ge­ograf­skog po­lo­ža­ja na al­p­sko-ja­dran­skom pros­to­ru poz­na­ta kao oso­bi­to sun­ča­na po­kra­ji­na, a ipak sni­je­ga ima na­pre­tek. Ko­ru­ška je zim­sko odre­di­šte broj je­dan za obi­te­lji i sve ko­ji že­le uži­va­ti u zim­skim ra­dos­ti­ma. Vi­še od 1000 ure­đe­nih ki­lo­me­ta­ra sta­za na 31 ski­ja­li­štu Ko­ru­ške i Is­toč­nog Ti­ro­la nu­di spus­to­ve prik­lad­ne za obi­te­lji - bla­ge bre­žulj­ke za le­žer­no ski­ja­nje, ali ako ipak po­že­li­te ma­lo ubr­za­ti, ski­ja­še i snowbo­ar­de­re oče­ku­ju i zah­tjev­ni­je sta­ze, te­re­ni za fre­eri­ding i za­bav­ni par­ko­vi. U ko­ru­škim ško­la­ma ski­ja­nja, uz po­moć vr­s­nih ins­truk­to­ra, svi po­čet­ni­ci, bi­li oni ve­li­ki ili ma­li, mo­gu na­uči­ti ski­ja­ti u sa­mo tri da­na. Trod­nev­ni te­čaj ski­ja­nja, uz jam­s­tvo po­vra­ta nov­ca u slu­ča­ju ne­us­pje­ha, uklju­ču­ju­ći i ski­ja­šku opre­mu sto­ji 129 eura. Ko­ru­ška je pra­vo mjes­to i za sve ko­ji osim ski­ja­ških sta­za že­le i dru­ge iz­a­zo­ve. Za­hva­lju- ju­ći vi­še od 200 je­ze­ra, Ko­ru­ška je pra­vi raj za lju­bi­te­lje tr­ča­nja, bo­ća­nja i gol­fa, sve da­ka­ko na le­du. Po­seb­na atrak­ci­ja je We­issen­see, a ri­ječ je o 6,5 km² ve­li­koj i ujed­no naj­ve­ćoj pri­rod­noj za­le­đe­noj po­vr­ši­ni u Euro­pi. U pre­li­je­poj ko­ru­škoj pri­ro­di mo­že­te se ba­vi­ti i ski­ja­škim tr­ča­njem, sanj­ka­njem na osvi­jet­lje­nim sta­za­ma i pje­ša­či­ti po svje­žem sni­je­gu na krp­lja­ma ili po­ći na zim­ski sa­fa­ri s psi­ma ha­ski­ji­ma. Ko­ru­ška do­is­ta pru­ža sve što oče­ku­je­te od zi­mo­va­nja, ali i mno­go vi­še: tu je te­čaj ple­te­nja čarapa na se­oskom gos­po­dar­stvu, „se­oski lif­ting“– kup­ka u svje­žoj si­rut­ki, briž­no ču­va­nje dje­ce u udob­nim ho­te­li­ma za dje­či­cu i obi­te­lji. U no­vo­iz­gra­đe­nim ter­ma­ama (Kärn­tenTher­me) s vo­dom iz vru­ćih ter­mal­nih iz­vo­ra Vil­lac­ha mo­že­te is­ku­ša­ti pr­vok­las­ni ni wel­l­ness, a uži­va­ti mo­že­te i u ku­pa­li­šti­ma na je­ze­ru Mil­l­s­tät­ter ili u Bad Kle­in­kir­c­h­he­imu te dru­gim ter­mal­nim cen­tri­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.