Ra­zi­gra­ne RE­EBOK ja­pan­ke za vru­će da­ne

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

Naj­poz­na­ti­je ime u svi­je­tu sport­ske obu­će, Re­ebok, do­no­si no­vu fo­otwe­ar ko­lek­ci­ju za du­go to­plo lje­to! Mo­de­li iz ko­lek­ci­je ide­al­ni su za udob­no ko­ra­ča­nje, bi­lo da ste se upu­ti­li pre­ma pla­ži, na os­vje­ža­va­ju­će pi­će u grad ili na ples i uži­va­nje u vru­ćim ljet­nim no­ći­ma. Ko­lek­ci­ju ka­rak­te­ri­zi­ra bo­gat­stvo bo­ja pa će ta­ko svat­ko pro­na­ći ide­alan mo­del za se­be, od

onih u cr­no - bi­je­loj bo­ji ko­ji se uk­la­pa­ju u sva­ki out­fit, do mo­de­la u tren­di lju­bi­čas­toj ili bo­ji cik­la­me

za upot­pu­nja­va­nje stylin­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.