MO­DA/JED­NA stvar, dva stylin­ga

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA - NA­PI­SA­LA Li­di­ja Pa­lun­ko ODABRAO Oli­ver Ju­la­rić FO­TO­GRA­FI­JE Da­ni­jel Ber­ko­vić/pixsell

Mno­gi će se slo­ži­ti ka­ko u ka­te­go­ri­ji žen­ske obu­će po­bje­du uvi­jek od­no­se pot­pe­ti­ce, no mi smo ove se­zo­ne od­lu­či­le vi­so­ku pe­tu za­mi­je­ni­ti onom naj­ni­žom, a umjes­to ele­gant­nih san­da­la no­sit će­mo popularne gla­di­ja­to­ri­ce. Ova obu­ća na­kon ne­ko­li­ko se­zo­na vra­ća se u mo­du, pr­vens­tve­no za­hva­lju­ju­ći mo­de­lu ko­ji pot­pi­su­je Tom Ford. Nje­go­ve vr­to­gla­ve san­da­le svo­jim re­me­njem do­se­žu čak do be­dra i iako ih zvi­jez­de po­put Ri­han­ne us­pješ­no kom­bi­ni­ra­ju u svo­je dnev­ne out­fi­te, mo­ra­mo priz­na­ti da za šet­nju gra­dom ra­di­je bi­ra­mo ne­što ni­že va­ri­jan­te. Ovaj kla­sič­ni mo­del s kop­ča­njem na pe­ti do­is­ta je sa­vr­še­na obu­ća za vru­će ljet­ne da­ne, a la­ko se pri­la­go­đa­va sva­koj gar­de­ro­bi - od fa­shi­onis­ti­ca pre­ko lju­bi­te­lji­ca bo­ho chi­ca do cu­ra ko­je pre­fe­ri­ra­ju sport­ski na­čin odi­je­va­nja. No­si­te ih s ha­lji­na­ma, krat­kim hla­či­ca­ma ili mi­ni­ca­ma za šet­nje po vru­ćem grad­skom asfal­tu, a u ve­čer­njoj ili pos­lov­noj va­ri­jan­ti od­lič­no će iz­gle­da­ti s hla­ča­ma s prin­tom. Ipak, imaj­te na umu da mo­de­li do glež­nja mo­gu vi­zu­al­no skra­ti­ti no­gu pa je na­ša pre­po­ru­ka da pripazite kad bi­ra­te mi­di du­ži­ne. Od­lič­no će se uk­lo­pi­ti i sa mak­si ha­lji­na­ma ili ši­ro­kim du­gim hla­ča­ma, pa ne mo­ra­te bri­nu­ti o na­do­pu­nja­va­nju gar­de­ro­be, a na­ma mo­žda naj­bo­lje iz­gle­da­ju u kom­bi­na­ci­ji s obič­nim do­brim sta­rim pa­rom tra­pe­ri­ca. I oba­vez­no se igraj­te bo­ja­ma - ove lje­po­ti­ce to ite­ka­ko mo­gu pod­ni­je­ti! Le­pr­ša­va ha­lji­na, Sis­ley, 660 kn; Me­ta­lik na­ruk­vi­ca, Ka­me­na Du­ga, 108 kn; Clut­ch zmij­skog prin­ta, Al­do, 299 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.