PRA­VA VRI­JED­NOST NA­KI­TA JE u NJE­GO­VOJ PO­VI­JES­TI

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - NASLOVNICA -

FO­TO­GRA­FI­JE

Zrin­ka Kva­kan za­gre­bač­ka je free- lan­ce gra­fič­ka di­za- jne­ri­ca, a iz­ra­dom uni­kat­nog na­ki­ta počela se ba­vi­ti iz ho­bi­ja. Kao ma­te­ri­jal ko­ris­ti epoxy smo­lu i plek­si­glas pa ta­ko kom­bi­ni­ra­nje­njem nje­njem na­ve­de­nih ma­te­ri­ja­la i re­ci­ki­ra­nih stva­ri (vi­ja­ka, ma­ti­ca...) obli­ku­je za­nim­lji­ve ogr­li­ce raz­nih obli­ka. “Danas se često su­sre­će­mo s re­cik­li­ra­njem i svi mi po­ma­lo tra­ži­mo ne­ka al­ter­na­tiv­na rje­še­nja. Upra­vo u tom du­hu nastala je mo­ja in­ter­pre­ta­ci­ja vi­đe­nja di­zaj­na u po­dru­čju na­ki­ta te sam ne­po­treb­ne, od­ba­če­ne stva­ri is­ko­ris­ti­la ka­ko bih re­ali­zi­ra­la svo­je za­mis­li”, ot­kri­la nam je Zrin­ka. “Jed­na od ča­ri iz­ra­de re­cik­li­ra­nog na­ki­ta je baš u to­me što nikad ne znaš ko­ji će ti ma­te­ri­jal pas­ti pod ru­ku - ma­ti­ce, zup­ča­ni­ci, elek­tro­nič­ki dijelovi...”, do­da­je. Vi­še o nje­zi­nom na­ki­tu po­tra­ži­te na Facebook stra­ni­ci ko­lek­ti­va Kiwi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.