Uvi­jek vru­ći Lon­don

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Start -

En­gle­ska pri­jes­tol­ni­ca mo­de pos­ta­la je sre­di­šte zbi­va­nja i do­brog sti­la uoči ak­tu­al­nog tjed­na mo­de

Na­kon New Yor­ka, mod­na groz­ni­ca pre­mjes­ti­la se ne­što bli­že na­ma, toč­ni­je u Lon­don. Ovaj slav­ni En­gle­ski grad pos­tao je ta­ko tre­nu­tač­no naj­po­sje­će­ni­ja des­ti­na­ci­ja svih modnih zna­la­ca, tren­d­se­te­ra te lju­bi­te­lja odje­će s pot­pi­som. Ka­ko to obič­no i bi­va, ta­ko su i ovo­ga pu­ta lon­don­ske uli­ce po­ho­di­li broj­ni po­sje­ti­te­lji tjed­na mo­de ko­ji su pred fo­to­objek­ti­vi­ma re­por­te­ra po­zi­ra­li u svo­jim naj­ma­što­vi­ti­jim kom­bi­na­ci­ja­ma i va­ri­jan­ta­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.