Maj­ka na tro­nu Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // Kraljevske Trudnice -

Ak­tu­al­na kra­lji­ca Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva Elizabeth Alexan­dra Mary u si­ječ­nju 1960. go­di­ne uhva­će­na je u šet­nji uli­ca­ma Li­ver­po­ola s prin­com Char­le­som i nji­ho­vim psi­ma, i to sa­mo mje­sec da­na pri­je ro­đe­nja prin­ca An­drewa, bu­du­ćeg voj­vo­de od Yor­ka. Da­na 14. stu­de­no­ga 1948. go­di­ne voj­vo­da i voj­vot­ki­nja od Edin­bur­g­ha do­bi­li su svo­je pr­vo di­je­te, si­na Char­le­sa, prin­ca od Wa­le­sa. Nji­ho­va je­di­na kći, kra­ljev­ska prin­ce­za An­ne ro­đe­na je 15. ko­lo­vo­za 1950. go­di­ne. Ia­ko se kra­lji­ca Eli­za­be­ta II. pri­pre­ma­la za tron još od svo­je de­se­te go­di­ne, ni­je bi­la to­li­ko stro­ga pre­ma svo­joj dje­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.