BRI­TISH CLASS

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda Diva -

Odje­nu­uti Odje­nu­ti s se po­put Bri­tan­ke ni­kad ni­je bi­lo lak lak­še. kše. Po­treb­ne su kva­li­tet­ne

gu­men­ne gu­me­ne či čiz­me ili za su­ho vri­je­me po­pu­lar­n­ne po­pu­lar­ne “o “oxfor­di­ce”. Naj­bit­ni­ji je sva­ka­ko blejz blejzer zer o od tvi­da, po mo­guć­nos­ti sa za­kr­pa za­kr­pa­ma ama n na lak­to­vi­ma. S os­ta­lim ko­ma­di­maa ko­ma­di­ma odj odje­će mo­že­te se igra­ti, pa bi­la to mi­ni ha­ljin ha­lji­na A-kro­ja, slat­ka mi­ni

suk­nja ili­li ili usk uske hla­če i slat­ka košulja, iz­bor je na va va­ma. Do­daj­te ma­lo kla­sič­nih bri­tan­skihh bri­tan­skih uzor uzo­ra­ka, ku­ler­skog na­ki­ta i

sprem­m­ni sprem­ni ste bi­ti šik po­put Bri­tan­ki.

399 kn n HA­LJI­NA MANGO 269 kn MA­RA­MA MARAMMA H&M 40 kn Bran­ka Kr­stu­lo­vić GU­ME­NE čIZ­ME HUN­TER 899 kn

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.