Pred­stav­lje­na je i služ­be­na mod­na kam­pa­nja ko­jom se naj­av­lju­je nje­go­vo do­sad naj­ja­če iz­da­nje

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda Diva -

“Mo­da je igra. Iz­laz iz vlas­ti­te sje­ne. Pri­tom, u igri, čes­to otkrivamo dru­go ja. Bi­lo da ste do­bro odi­gra­li ili ne, efekt je go­to­vo uvi­jek za­pa­nju­ju­ći”, ovim bi se ri­je­či­ma mo­gao ukrat­ko opi­sa­ti kre­ativ­ni kon­cept kam­pa­nje ko­jom Perwoll FA­SHI­ON.HR naj­av­lju­je svo­je naj­ja­če iz­da­nje do­sa­da. Ova mod­na pri­ča, igra bo­je i sje­ne kao nje­zi­na an­ti­po­da sa­mo je ma­le­ni uvod u igru ko­ja će se odvi­ja­ti na ve­li­koj mod­noj pis­ti u sklo­pu na­do­la­ze­ćeg Perwoll FA­SHI­ON.HR-a od 15. do 18. lis­to­pa­da u naj­ve­ćem pa­vi­ljo­nu Za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma. Kroz igru svje­tla i sje­na, ta­len­ti­ra­ni fo­to­graf Fra­njo Mat­ko­vić od­lič­no je utje­lo­vio du­al­nu pri­ro­du mo­de ko­ja se u vri­je­me mo­der­nih teh­no­lo­gi­ja i in­ter­ne­ta po­ka­zu­je vi­še ne­go pri­je. Nje­go­vo vi­đe­nje mo­de utje­lo­vi­le su dvi­je mla­de ma­ne­ken­ke iz agen­ci­je Ta­lia mo­dels, Di­ana Ra­dan i Iva­na Vu­ku­šić. Za styling je zas­lu­žan sti­list Ivan Friš­čić, dok se za frizuru po­bri­nuo tim Ke­vin Murphy pod vod­stvom Ka­ti­ce Top­čić, a šmin­ka je dje­lo Kris­ti­ne Pav­lov. Perwoll FA­SHI­ON. HR odr­žat će se od 15. do 18. lis­to­pa­da u pa­vi­ljo­nu 5 Za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.