Cro a por­ter na mod­nom pu­to­va­nju

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Stilski Cv -

I ovog pu­ta svo­jom sjaj­nom pro­duk­ci­jom, or­ga­ni­za­ci­jom i ino­va­tiv­noš­ću CAP će odu­še­vi­ti sve lju­bi­te­lje mo­de te u pros­to­ru han­ga­ra Cro­atia Air­li­ne­sa pru­ži­ti vr­hun­ski mod­ni do­ga­đaj, a sve s ci­ljem po­zi­ci­oni­ra­nja hr­vat­ske mo­de i gra­da Za­gre­ba na kar­tu me­tro­po­la mo­de. Iva Ba­la­ban, biv­ša ma­ne­ken­ka i su­pru­ga Bo­ška Ba­la­ba­na, čes­to no­si odje­ću, tor­bi­ce, ci­pe­le i na­kit s pot­pi­som svjet­skih di­zaj­ner­skih ku­ća te modnih di­zaj­ne­ra. Upra­vo za­to Ivi­ne mod­ne kom­bi­na­ci­je mo­gu bi­ti sa­mo in­s­pi­ra­ci­ja ve­ći­ni Hr­va­ti­ca. Vr­lo čes­to svoj out­fit os­vje­ži kla­sič­nom tor­bi­com Cha­nel 2.55, ko­ja uis­ti­nu od­go­va­ra u sva­koj pri­li­ci. Mo­del tor­bi­ca po­put ove, baš kao i ovu za­hval­nu bo­ju, la­ko je uk­lo­pi­ti u go­to­vo sva­ku kom­bi­na­ci­ju.

VESTA DI­ESEL 1370 kn OGR­LI­CE PULL&BEAR, PA­KET OD 3 KO­MA­DA 80 kn

SAT KARL LA­GER­FELD 361 eu­rO

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.