Dan, Di­va!

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Moda // Škrinjica -

Ne mo­že­mo vje­ro­va­ti da je proš­la već go­di­na da­na – uzvik­nuo je net­ko, ne sje­ća­mo se vi­še tko, dok smo ča­vr­lja­li u re­dak­ci­ji. No do­is­ta, pri­je go­di­nu da­na, 5. lis­to­pa­da, uz­bu­đe­no smo u ru­ka­ma dr­ža­li pr­vi broj svo­jeg ma­ga­zi­na. “Pr­vi Di­vin ro­đen­dan... Ovo mo­ra­mo pros­la­vi­ti!” bi­la je slje­de­ća in­s­pi­ra­tiv­na mi­sao i svi smo ve­se­lo pri­onu­li nje­zi­noj raz­ra­di. Ka­ko nam se od­mah u ru­ka­ma naš­la i pr­va Di­va s li­je­pom Ta­tja­nom Ju­rić na nas­lov­ni­ci, še­fi­ca je rek­la: “A za­što ne bi­smo sve po­no­vi­li? Po­nov­no Ta­tja­na na nas­lov­ni­ci, po­nov­no sni­ma Marko Gru­bi­šić, po­nov­no se­oska idi­la, ov­či­ce i ko­zi­ce?” Ov­dje smo spoz­na­li još jed­nu sna­gu re­dak­ci­je – stvar­no nas ni­je te­ško mo­ti­vi­ra­ti kad je ide­ja do­bra. I uklju­ču­je iz­let, fi­nu hra­nu i za­ba­vu. Ta­tja­na je od­mah pris­ta­la, Marko je ta­ko­đer bio za i ta­ko smo se naš­li u Ko­rab­lji Ti­ši­nić, pre­kras­nom iz­le­ti­štu obi­te­lji Ti­ši­nić u Ta­bo­ri­štu po­kraj Pe­tri­nje.

Slas­ti­čar­ni­ca Ame­lie ra­zve­se­li­la nas je ve­li­čans­tve­nom tor­tom od bo­rov­ni­ca. Ka­ko pri­li­či i njoj i na­ma!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.