Tran­sfor­ma­tor

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty Diva -

Na­omi Cam­p­bell odu­vi­jek “po­di­že prašinu”, bi­lo zvjez­da­nim sta­tu­som, lje­po­tom ili kon­tro­ver­za­ma ko­je je pra­te. Dje­voj­či­ca ko­joj maj­ka ni­je že­lje­la ot­kri­ti tko joj je otac pos­ta­la je le­gen­dar­na Cr­na pan­te­ra - je­dan od naj­po­želj­ni­jih su­per­mo­de­la ikad...

1991.

Lje­po­ti­ca ja­maj­čan­skog po­dri­je­tla po ba­ki je nas­li­je­di­la i ki­ne­ske ge­ne. U šo­ubiz­ni­su je od sed­me go­di­ne, a sa 16 go­di­na bi­la je na nas­lov­ni­ci bri­tan­skog El­lea

2005.

Pri­pad­ni­ca je le­gen­dar­ne ge­ne­ra­ci­je su­per­mo­de­la u ko­joj su i Chris­ty Tur­lin­g­ton, Lin­da Evan­ge­lis­ta, Cin­dy Crawford, Cla­udia Sc­hif­fer i Ta­tja­na Pa­titz

Iza nje je bu­ran ži­vot: ve­ze sa zvi­jez­da­ma po­put Ro­ber­ta De Ni­ra i Mi­kea Tyso­na, li­je­če­nje od ovis­nos­ti o ko­ka­inu, sudske tuž­be za na­pa­de na su­rad­ni­ke...

Na­omi čes­to is­tu­pa pro­tiv ra­siz­ma ko­ji je, ka­ko is­ti­če, vr­lo iz­ra­žen i u mo­di. Otvo­re­no je pro­zva­la di­zaj­ne­re ko­ji u re­vi­ja­ma ne že­le tam­no­pu­te mo­de­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.