Bes­pri­je­ko­ran ten ci­je­li dan

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Beauty // Pomlađujući Eliksiri -

Ti­je­kom da­na ko­ža ‘po­sus­ta­je’ pa su no­vi pro­izvo­di osmiš­lje­ni ta­ko da joj pru­ža­ju pos­to­jan lif­ting

Od krema za pre­ven­ci­ju pr­vih zna­ko­va sta­re­nja do kon­cen­tra­ta za “pe­gla­nje” već pos­to­je­ćih bo­ra, dnev­na nje­ga obi­lu­je sas­toj­ci­ma za in­ten­ziv­nu za­šti­tu i uč­vr­š­ći­va­nje. S ob­zi­rom na to da ti­je­kom da­na ko­ža bi­va sve umor­ni­ja, no­vi pro­izvo­di osmiš­lje­ni su ta­ko da je pos­to­ja­no ops­krb­lju­ju hra­nji­vim i os­vje­ža­va­ju­ćim tva­ri­ma. Me­đu pri­rod­nim elik­si­ri­ma mla­dos­ti is­ti­ču se “su­pe­ru­lja” po­put mas­li­no­va i onog od smi­lja; ma­tič­ne sta­ni­ce iz bilj­nih pu­po­lja­ka (buk­va, bor, ri­biz...), is­cje­lju­ju­ći ek­s­trak­ti mag­no­li­je, mi­mo­ze, ga­ve­za, ze­le­nog ča­ja, zo­bi, ra­ži, hi­bi­sku­sa... Iz bi­lja­ka se do­bi­va­ju i po­pu­lar­ne su­per­mo­le­ku­le (sva­ka koz­me­tič­ka ku­ća hva­li se vlas­ti­tim pa­ten­tom) ko­je su “pro­gra­mi­ra­ne” da u ko­ži po­ti­ču pro­izvod­nju ta­ko­zva­nih pro­te­ina mla­dos­ti, od ko­jih je naj­poz­na­ti­ji sir­tu­in.

Lif­tac­tiv Su­pre­me krema s ram­no­zom i ko­fe­inom za cje­lod­nev­ni uči­nak lif­tin­ga (240,20 kn, usko­ro u lje­kar­na­ma) MELVITA Bio-Excel­len­ce Na­tu­ra­lift dnev­na krema pro­tiv bo­ra s ek­s­trak­ti­ma ra­ži, zo­bi i hi­bi­sku­sa (308,30 kn, Mül­ler) BI­OBA­ZA Ex­clu­si­ve...

VICHY

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.