Za­ljub­lje­nu ilu­si­on os­ta­vio je jer joj je bi­lo sa­mo 17. sa 18 mu je po­zvo­ni­la na vra­ta

Vecernji list - Hrvatska - Diva - - Life // O Psima I Ljudima -

pri­sje­ti­la se pa do­da­la da je ipak ni­je do­tuk­lo. Na svoj 18. ro­đen­dan po­nov­no je po­zvo­ni­la na nje­go­va vra­ta i otad su bi­li nerazdvojni. Već ne­ko­li­ko mje­se­ci kas­ni­je os­ta­la je u dru­gom sta­nju i Ce­sar ju je od­mah zaprosio. Za vjen­ča­nje je unaj­mio li­mu­zi­nu, ko­ju je pret­hod­no oprao i ula­štio – to je ono što je u to vri­je­me či­nio za ži­vot. U me­đu­vre­me­nu se edu­ci­rao za tre­ning pa­sa, a po­pu­lar­nost je ste­kao na­kon što je 2002. MPH En­ter­ta­in­ment o nje­mu sni­mio emi­si­ju ti­je­kom ko­je je de­mons­tri­rao od­goj pro­ble­ma­tič­nih pa­sa, ali i nji­ho­vih vlas­ni­ka, a show je pre­mi­jer­no pri­ka­zan kon­cem 2004. na Na­ti­onal Ge­ograp­hi­cu. Ka­ko se za nje­gov ta­lent br­zo pro­ču­lo, i poz­na­ti su ga an­ga­ži­ra­li za svo­je omi­lje­ne lju­bim­ce, pa su ga osim brač­nog pa­ra Smith, an­ga­ži­ra­li i Pat­ti LaBel­le, Vin Di­esel, Ni­co­las Cage, Scar­lett Jo­han­n­son, Hi­lary Duff i Rid­ley Scott. Osim sil­ne po­pu­lar­nos­ti, ste­kao je i go­le­mo bo­gat­stvo ko­je­mu je ranč od 170 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra na ko­jem se na­la­zi i pla­ni­na po ko­joj re­do­vi­to še­ta svo­je pse - tek ma­nji dio. Svih go­di­na eks­po­ni­ra­nos­ti, Ce­sar je lju­bo­mor­no ču­vao svo­ju pri­vat­nost, sto­ga je go­le­mo iz­ne­na­đe­nje pri­re­dio svo­jim fa­no­vi­ma ka­da je sa su­pru­gom Ilu­si­on u si­ječ­nju 2010. otvo­rio du­šu na stra­ni­ca­ma ma­ga­zi­na El­le. U sje­ća­nje su pri­zva­li “mrač­ne da­ne” ot­pri­je 15 go­di­na kad je Ilu­si­on, sku­pa s tek ro­đe­nim si­nom, na­pus­ti­la Ce­sa­ra. “Moj su­prug ni­kad ni­je pre­tje­ra­no vo­lio lju­de, svu je svo­ju lju­bav da­vao ži­vo­ti­nja­ma i to je, s ro­đe­njem na­šeg pr­vog dje­te­ta, is­pli­va­lo na po­vr­ši­nu. Bo­jao se iko­ga vo­lje­ti”, rek­la je Ilu­si­on pa se pri­sje­ti­la ka­ko je na­kon iz­nim­no te­škog po­ro­đa­ja, na ko­jem je je­dva os­ta­la ži­va, va­pi­la za Ce­sa­ro­vom paž­njom, no on se da­ni­ma ni­je udos­to­jio do­ći u po­sjet. “Ka­da je na­po­s­ljet­ku do­šao, re­kao mi je da ne mo­že vje­ro­va­ti da sam bo­les­na i, na­kon kra­ćeg za­dr­ža­va­nja, da se mo­ra vra­ti­ti svo­jim psi­ma”, is­pri­ča­la je Ilu­si­on ko­ja se na­kon iz­la­ska iz bol­ni­ce su­oči­la i sa su­pru­go­vim iz­lje­vi­ma bi­je­sa, vi­ka­njem iz sveg gla­sa. “Ce­sar ni­je znao bo­lje. Od­go­jen je na na­čin da je že­na po­s­ljed­nja u hra­nid­be­nom lan­cu. Pri­je nje je­du svi, uklju­ču­ju­ći i psa”, ras­tu­ma­či­la je Ilu­si­on svo­ju od­lu­ku da na­pus­ti su­pru­ga, ko­ji je po­tom uvi­dio svo­je gre­ške i uči­nio sve da vra­ti svo­ju obi­telj. “Bio sam sre­tan što sam se ože­nio jer sam vje­ro­vao u obi­telj, ali svo­ju sam že­nu vi­dio vi­še kao “ne­za­obi­laz­ni te­ret” ne­go part­ne­ra u jed­na­kos­ti. Mis­lio sam da je do­volj­no to što za­ra­đu­jem za obi­telj, da je ti­me mo­ja mu­ška ulo­ga za­klju­če­na. Is­ti­na, ni­sam bio u sta­nju vo­lje­ti lju­de. Ta je lju­bav bi­la neg­dje u mom srcu, ali mo­je je sr­ce bi­lo blo­ki­ra­no”, priz­nao je Ce­sar u in­ter­v­juu ma­ga­zi­nu El­le ko­ji su su­pruž­ni­ci da­li u si­ječ­nju 2010. go­di­ne. Od­mah na­kon in­ter­v­jua ko­la su kre­nu­la niz­br­do. Mje­sec da­na kas­ni­je, u ve­lja­či, naj­pri­je mu je ugi­nuo vo­lje­ni pas Dad­dy, šes­na­es­to­go­diš­nji pit bul. “Bio je moj Ti­bet, Hi­ma­la­ja, Bu­da, moj iz­vor mi­ra”, re­kao je Mil­lan Asso­ci­ated Pre­ssu. Po­tom je u lip­nju Ce­sa­ro­va su­pru­ga Ilu­si­on pre­da­la zah­tjev za ra­zvod na­kon 16 go­di­na bra­ka. Uči­ni­lo mu se ta­da da je sa­mo­uboj­stvo je­di­ni iz­laz pa se shr­van bo­li, u svib­nju is­te go­di­ne, pre­do­zi­rao li­je­ko­vi­ma. “Bio sam na naj­ni­žoj emo­ci­onal­noj i psi­ho­lo­škoj ra­zi­ni svo­ga ži­vo­ta”, tu­ma­či šap­tač psi­ma ko­ji se vra­tio pos­lu i tje­lo­vjež­bi te se ba­cio na odvi­ka­va­nje od an­ti­de­pre­si­va, a upoz­nao je i no­vu že­nu svo­ga ži­vo­ta Ja­hi­ru Dar. “Ži­vot je jed­na ve­li­ka ško­la u ko­joj stal­no učiš i do­živ­lja­vaš is­kus­tva. U tom raz­dob­lju mis­lio sam da se ne­ću iz­vu­ći. Imao sam osje­ćaj da mi je u ži­vot pa­la atom­ska bom­ba. Ali na­kon po­ku­ša­ja sa­mo­uboj­stva vra­tio sam se snaž­ni­ji i pi­tao sam se ka­ko mo­gu po­mo­ći lju­di­ma. Znao sam da pr­vo tre­bam sre­di­ti svo­ju gla­vu, a tek se on­da bri­nu­ti za dru­ge”, is­kre­no ka­že Ce­sar. Ža­li li što je po­ku­šao sa­mo­uboj­stvo? “Ne, ni naj­ma­nje. To je mo­ja naj­važ­ni­ja ži­vot­na lek­ci­ja bez ko­je ne bih bio jak kao sa­da. Bog me sa­ču­vao jer je oči­to sma­trao da ni­sam za­vr­šio svo­ju za­da­ću na Zem­lji”, ka­že Mil­lan. Tre­ni­ra­ju­ći pse, na­učio je i vlas­ti­tu lek­ci­ju pa da­nas svo­jom ži­vot­nom mi­si­jom ipak sma­tra us­mje­ra­va­nje na pra­vi put svo­jih si­no­va, 17-go­diš­njeg An­drea i 11-go­diš­njeg Cal­vi­na.

28-go­diš­nja Ja­hi­ra Dar no­va je že­na u Ce­sa­ro­vu ži­vo­tu. On naj­av­lju­je pro­sid­bu

Sa su­pru­gom Ilu­si­on Wil­son Mil­lan pri­je ra­zvo­da. Par ima dva si­na, 17-go­diš­njeg An­drea i šest go­di­na mla­đeg Cal­vi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.